صفت خصوصی start در HTML شروع لیست شمارشی تگ ol

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی خاصیت start در سند html می پردازیم. ویژگی start ، مقدار عددی و نقطه شروع یک لیست مرتب شمارشی را در تگ ol  مشخص می کند.

خاصیت start ، مخصوص تگ ol می باشد.

صفت خصوصی start در HTML شروع لیست شمارشی تگ ol - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی start در سند اچ تی ام ال

صفات خصوصی در اسناد HTML معمولا مخصوص یک یا چند عنصر اچ تی ام ال هستند. و صفت start هم یک صفت خصوصی است.

ویژگی عمومی  start ، مقدار عددی و نقطه شروع یک لیست مرتب شمارشی را در تگ ol  مشخص می کند.

لیست های html دو دسته هستند؛ گروهی از لیست ها غیرشمارشی که با تگ ul ساخته می شوند؛ و گروهی شمارشی و با تگ ol تعریف می شوند.

خصوصیت start ، مخصوص تگ ol که جهت ساخت لیست شمارشی به کار می رود، می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی start درون تگ ol

[html]<ol start=”50″>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>
</ol>[/html]

بررسی ویژگی خصوصی start درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی start ، در نسخه HTML5 و نسخه HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی start

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی start در HTML شروع لیست شمارشی تگ ol – اختصاصی سایت آموزی