صفت خصوصی start در HTML | صفت start در تگ ol

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی خاصیت start در سند html می پردازیم. ویژگی start ، مقدار عددی و نقطه شروع یک لیست مرتب شمارشی را در تگ ol  مشخص می کند.

خاصیت start ، مخصوص تگ ol می باشد.

صفت خصوصی start در HTML | صفت start در تگ ol

صفت خصوصی start در HTML | صفت start در تگ ol | صفت خصوصی start در HTML | صفت start در تگ ol | صفت خصوصی start در HTML | صفت start در تگ ol | صفت خصوصی start در HTML | صفت start در تگ ol | صفت خصوصی start در HTML | صفت start در تگ ol

معرفی ویژگی خصوصی start در سند HTML

ویژگی عمومی  start ، مقدار عددی و نقطه شروع یک لیست مرتب شمارشی را در تگ ol  مشخص می کند.

خصوصیت start ، مخصوص تگ ol که جهت ساخت لیست شمارشی به کار می رود، می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی start درون تگ ol

بررسی ویژگی خصوصی start درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی start ، در نسخه HTML5 و نسخه HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی start

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی start در HTML | صفت start در تگ ol – اختصاصی سایت آموزی