صفت خصوصی target در HTML صفت target در تگ a تگ area

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی ویژگی target در سند html می پردازیم. ویژگی خصوصی target مکان باز شدن همه پیوندها و فرم ها در صفحه را مشخص می کند. و قابل بازنویسی در تک تک پیوندها و فرم ها می باشد.

خاصیت target درون سند HTML ، مخصوص تگ a ، تگ area ، تگ base و تگ form می باشد.

صفت خصوصی target در HTML صفت target در تگ a تگ area

صفت خصوصی target در HTML صفت target در تگ a تگ area | صفت خصوصی target در HTML صفت target در تگ a تگ area | صفت خصوصی target در HTML صفت target در تگ a تگ area | صفت خصوصی target در HTML صفت target در تگ a تگ area | صفت خصوصی target در HTML صفت target در تگ a تگ area | صفت خصوصی target در HTML صفت target در تگ a تگ area | صفت خصوصی target در HTML صفت target در تگ a تگ area | صفت خصوصی target در HTML صفت target در تگ a تگ area | صفت خصوصی target در HTML صفت target در تگ a تگ area

معرفی ویژگی خصوصی target در سند HTML

ویژگی خصوصی target ، مکان باز شدن همه پیوندها و فرم ها در صفحه را مشخص می کند. و قابل بازنویسی در تک تک پیوندها و فرم ها می باشد.

ویژگی target برای تگ a و تگ area مشخص می کند، سند لینک داده شده در کجا باید باز شود.

خصوصیت target درون تگ base جهت تعیین مکان باز شدن کلیه لینک های یک صفحه یا کل صفحات وبسایت استفاده می شود.

صفت اختصاصی target درون تگ form نیز معادل شماره یا کلمه ای است که مکان نمایش پاسخ فرم html ، پس از ارسال داده ها می باشد. که می تواند شامل صفحه یا تب جدید، قاب داخل صفحه و یا صفحه جاری باشد.

خاصیت target ، مخصوص تگ a ، تگ area ، تگ base و تگ form می باشد.

صفت خصوصی target در HTML صفت target در تگ a تگ area

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی target درون تگ a

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی target درون تگ area

صفت خصوصی target در HTML صفت target در تگ a تگ area

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی target درون تگ base

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی target درون تگ form

بررسی ویژگی خصوصی target درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی target ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی target

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی target در HTML صفت target در تگ a تگ area

صفت خصوصی target در HTML صفت target در تگ a تگ area

صفت خصوصی target در HTML صفت target در تگ a تگ area – اختصاصی سایت آموزی