صفت خصوصی usemap در HTML | صفت usemap در تگ img

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی ویژگی usemap در سند html می پردازیم. ویژگی خصوصی usemap یک تصویر ( یا یک شی ) را به عنوان یک نقشه تصویر مشخص می کند ( یک نقشه تصویری یک تصویر با مناطق قابل کلیک است ).

خاصیت usemap درون سند HTML ، مخصوص تگ img و تگ object می باشد.

صفت خصوصی usemap در HTML | صفت usemap در تگ img

صفت خصوصی usemap در HTML | صفت usemap در تگ img | صفت خصوصی usemap در HTML | صفت usemap در تگ img | صفت خصوصی usemap در HTML | صفت usemap در تگ img | صفت خصوصی usemap در HTML | صفت usemap در تگ img | صفت خصوصی usemap در HTML | صفت usemap در تگ img | صفت خصوصی usemap در HTML | صفت usemap در تگ img | صفت خصوصی usemap در HTML | صفت usemap در تگ img | صفت خصوصی usemap در HTML | صفت usemap در تگ img

معرفی ویژگی خصوصی usemap در سند HTML

ویژگی خصوصی usemap ، یک تصویر ( یا یک شی ) را به عنوان یک نقشه تصویر مشخص می کند ( یک نقشه تصویری یک تصویر با مناطق قابل کلیک است ).

ویژگی usemap به عنوان با صفت name مربوط به تگ map مرتبط می باشد. که ارتباط بین تگ img و تگ map را مشخص می کند.

نکات مهم

مقداری که در صفت اختصاصی usemap قرار میگیرد یک نام است که از دو قسمت ( # +‌ نام دلخواه ) تشکیل شده است. این نام باید دقیقا با نامی که در تگ map قرار میگیرد یکسان باشد.

اگر تگ img به عنوان فرزند تگ a یا تگ button باشد، ویژگی usemap نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.

خاصیت target ، مخصوص تگ img و تگ object می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی usemap درون تگ img

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی usemap درون تگ object

بررسی ویژگی خصوصی target درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی usemap ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی usemap

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی usemap در HTML | صفت usemap در تگ img

صفت خصوصی usemap در HTML | صفت usemap در تگ img – اختصاصی سایت آموزی