صفت خصوصی usemap در HTML نقشه تصویری قابل کلیک

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی ویژگی usemap در سند html می پردازیم. ویژگی خصوصی usemap یک تصویر ( یا یک شی ) را به عنوان یک نقشه تصویر مشخص می کند ( یک نقشه تصویری یک تصویر با مناطق قابل کلیک است ). خاصیت usemap درون سند HTML ، مخصوص تگ img و تگ object می باشد.

صفت خصوصی usemap در HTML نقشه تصویری قابل کلیک - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی usemap در سند HTML

ویژگی خصوصی usemap ، یک تصویر ( یا یک شی ) را به عنوان یک نقشه تصویر مشخص می کند ( یک نقشه تصویری یک تصویر با مناطق قابل کلیک است ). ویژگی usemap به عنوان با صفت name مربوط به تگ map مرتبط می باشد. که ارتباط بین تگ img و تگ map را مشخص می کند.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

نکات مهم

مقداری که در صفت اختصاصی usemap قرار میگیرد یک نام است که از دو قسمت ( # +‌ نام دلخواه ) تشکیل شده است. این نام باید دقیقا با نامی که در تگ map قرار میگیرد یکسان باشد.

اگر تگ img به عنوان فرزند تگ a یا تگ button باشد، ویژگی usemap نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. خاصیت target ، مخصوص تگ img و تگ object می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی usemap درون تگ img

<img src=”planets.gif” width=”145″ height=”126″ alt=”Planets” usemap=”#planetmap”>
<map name=”planetmap”>
<area shape=”rect” coords=”0,0,82,126″ href=”sun.htm” alt=”Sun”>
<area shape=”circle” coords=”90,58,3″ href=”mercur.htm” alt=”Mercury”>
<area shape=”circle” coords=”124,58,8″ href=”venus.htm” alt=”Venus”>
</map>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی usemap درون تگ object

[html]<object data=”planets.gif” width=”145″ height=”126″ usemap=”#planetmap”></object>[/html]

بررسی ویژگی خصوصی target درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی usemap ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی usemap

تگ html
img بله بله بله بله بله
object عدم پشتیبانی بله بله عدم پشتیبانی عدم پشتیبانی

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی usemap در HTML نقشه تصویری قابل کلیک – اختصاصی سایت آموزی