صفت خصوصی width در HTML تعیین عرض تگ اچ تی ام ال

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی ویژگی width در سند html می پردازیم. ویژگی خصوصی width ،  عرض تگ html که این صفت را پشتیبانی می کند، براساس درصد ( % ) و یا پیکسل ( px ) تعیین می کند.

خاصیت width درون سند HTML ، مخصوص تگ canvas ، تگ embed ، تگ iframe ، تگ img ، تگ input ، تگ object و تگ video می باشد.

صفت خصوصی width در HTML تعیین عرض تگ اچ تی ام ال - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی width در سند HTML

خصوصیت width ، عرض تگ html که این صفت را پشتیبانی می کند، براساس درصد ( % ) و یا پیکسل ( px ) تعیین می کند.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

نکته مهم

در مورد تگ input خصوصیت width تنها در زمانی که صفت type در این تگ از نوع image باشد، ( “input type=”image ) کاربرد دارد.

ویژگی width درون سند HTML ، مخصوص تگ canvas ، تگ embed ، تگ iframe ، تگ img ، تگ input ، تگ object و تگ video می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی width درون تگ canvas

<canvas id=”myCanvas” width=”200″ height=”200″ style=”border:1px solid”>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی width درون تگ embed

<embed src=”helloworld.swf” width=”200″ height=”200″>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی width درون تگ iframe

<iframe src=”/default.asp” width=”200″ height=”200″></iframe>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی width درون تگ img

<img src=”smiley.gif” alt=”Smiley face” height=”42″ width=”42″>

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی width درون تگ input

<form action=”/action_page.php”>
First name: <input type=”text” name=”fname”><br>
Last name: <input type=”text” name=”lname”><br>
<input type=”image” src=”img_submit.gif” alt=”Submit” width=”48″ height=”48″>
</form>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی width درون تگ object

<object data=”helloworld.swf” width=”400″ height=”400″></object>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی width درون تگ video

<video width=”320″ height=”240″ controls>
<source src=”movie.mp4″ type=”video/mp4″>
<source src=”movie.ogg” type=”video/ogg”>
Your browser does not support the video tag.
</video>

بررسی ویژگی خصوصی width درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی width ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی width

تگ html
canvas ۴.۰ ۹.۰ ۲.۰ ۳.۱ ۹.۰
embed بله بله بله بله بله
iframe بله بله بله بله بله
img بله بله بله بله بله
input ۱.۰ بله ۱۶.۰ بله ۱.۰
object بله بله بله بله بله
video بله بله بله بله بله

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی width در HTML تعیین عرض تگ اچ تی ام ال – اختصاصی سایت آموزی