صفت خصوصی width در HTML | صفت width در زبان HTML

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی ویژگی width در سند html می پردازیم. ویژگی خصوصی width ،  عرض تگ html که این صفت را پشتیبانی می کند، براساس درصد ( % ) و یا پیکسل ( px ) تعیین می کند.

خاصیت width درون سند HTML ، مخصوص تگ canvas ، تگ embed ، تگ iframe ، تگ img ، تگ input ، تگ object و تگ video می باشد.

صفت خصوصی width در HTML | صفت width در زبان HTML

معرفی ویژگی خصوصی width در سند HTML

خصوصیت width ، عرض تگ html که این صفت را پشتیبانی می کند، براساس درصد ( % ) و یا پیکسل ( px ) تعیین می کند.

نکته مهم

در مورد تگ input خصوصیت width تنها در زمانی که صفت type در این تگ از نوع image باشد، ( “input type=”image ) کاربرد دارد.

ویژگی width درون سند HTML ، مخصوص تگ canvas ، تگ embed ، تگ iframe ، تگ img ، تگ input ، تگ object و تگ video می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی width درون تگ canvas

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی width درون تگ embed

صفت خصوصی width در HTML | صفت width در زبان HTML

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی width درون تگ iframe

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی width درون تگ img

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی width درون تگ input

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی width درون تگ object

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی width درون تگ video

بررسی ویژگی خصوصی width درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی width ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی width

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی width در HTML | صفت width در زبان HTML – اختصاصی سایت آموزی