صفت خصوصی width در HTML تعیین عرض تگ اچ تی ام ال

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی ویژگی width در سند html می پردازیم. ویژگی خصوصی width ،  عرض تگ html که این صفت را پشتیبانی می کند، براساس درصد ( % ) و یا پیکسل ( px ) تعیین می کند.

خاصیت width درون سند HTML ، مخصوص تگ canvas ، تگ embed ، تگ iframe ، تگ img ، تگ input ، تگ object و تگ video می باشد.

صفت خصوصی width در HTML تعیین عرض تگ اچ تی ام ال - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی width در سند HTML

خصوصیت width ، عرض تگ html که این صفت را پشتیبانی می کند، براساس درصد ( % ) و یا پیکسل ( px ) تعیین می کند.

نکته مهم

در مورد تگ input خصوصیت width تنها در زمانی که صفت type در این تگ از نوع image باشد، ( “input type=”image ) کاربرد دارد.

ویژگی width درون سند HTML ، مخصوص تگ canvas ، تگ embed ، تگ iframe ، تگ img ، تگ input ، تگ object و تگ video می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی width درون تگ canvas

[html]<canvas id=”myCanvas” width=”200″ height=”200″ style=”border:1px solid”>[/html]

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی width درون تگ embed

[html]<embed src=”helloworld.swf” width=”200″ height=”200″>[/html]

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی width درون تگ iframe

[html]<iframe src=”/default.asp” width=”200″ height=”200″></iframe>[/html]

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی width درون تگ img

[html]<img src=”smiley.gif” alt=”Smiley face” height=”42″ width=”42″>[/html]

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی width درون تگ input

[html]<form action=”/action_page.php”>
First name: <input type=”text” name=”fname”><br>
Last name: <input type=”text” name=”lname”><br>
<input type=”image” src=”img_submit.gif” alt=”Submit” width=”48″ height=”48″>
</form>[/html]

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی width درون تگ object

[html]<object data=”helloworld.swf” width=”400″ height=”400″></object>[/html]

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی width درون تگ video

[html]<video width=”320″ height=”240″ controls>
<source src=”movie.mp4″ type=”video/mp4″>
<source src=”movie.ogg” type=”video/ogg”>
Your browser does not support the video tag.
</video>[/html]

بررسی ویژگی خصوصی width درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی width ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی width

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی width در HTML تعیین عرض تگ اچ تی ام ال – اختصاصی سایت آموزی