صفت خصوصی wrap در HTML | صفت wrap در تگ textarea

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی ویژگی wrap در سند html می پردازیم. ویژگی خصوصی wrap  نحوه قرار گرفتن متن داخل ناحیه متن textarea هنگام ارسال داده های فرم به سرور را مشخص می کند.

خاصیت wrap درون سند HTML ، مخصوص تگ textarea می باشد.

ویژگی wrap یک صفت جدید برای تگ textarea در HTML5 است و در HTML4.01 وجود ندارد.

صفت خصوصی wrap در HTML | صفت wrap در تگ textarea

صفت خصوصی wrap در HTML | صفت wrap در تگ textarea | صفت خصوصی wrap در HTML | صفت wrap در تگ textarea | صفت خصوصی wrap در HTML | صفت wrap در تگ textarea | صفت خصوصی wrap در HTML | صفت wrap در تگ textarea | صفت خصوصی wrap در HTML | صفت wrap در تگ textarea | صفت خصوصی wrap در HTML | صفت wrap در تگ textarea

معرفی ویژگی خصوصی wrap در سند HTML

خصوصی wrap ، نحوه قرار گرفتن متن داخل ناحیه متن textarea هنگام ارسال داده های فرم به سرور را مشخص می کند.

ویژگی wrap درون سند HTML ، مخصوص تگ textarea می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی wrap درون تگ textarea

بررسی ویژگی خصوصی wrap درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی wrap ، در نسخه HTML5 معرفی شده است. و در HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی wrap

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی wrap در HTML | صفت wrap در تگ textarea – اختصاصی سایت آموزی