صفت عمومی dropzone در HTML5 | مقدار copy و move

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت آگاهی شما کاربران محترم قصد داریم به معرفی و کاربرد خاصیت عمومی dropzone در سند html بپردازیم. ویژگی dropzone ، یک خاصیت جدید است که در HTML5 معرفی شده است.

صفت عمومی dropzone در HTML5 | مقدار copy و move - سایت آموزی

معرفی و کاربرد خاصیت عمومی dropzone در سند html

ویژگی dropzone به عنوان یک صفت عمومی در سند html می باشد. صفات عمومی که معادل انگلیسی آنها Global Attributes می باشد، برای کلیه تگ های html کاربرد دارند. خصوصیت عمومی dropzone نیز در دسته صفات عمومی html قرار میگیرد. و استفاده از خاصیت dropzone برای تگ های html عمومیت دارد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

خاصیت عمومی dropzone ، در آخرین نسخه زبان html یعنی HTML5 معرفی شده است. ویژگی dropzone ، صفتی است که با یکی از مقادیر copy یا move یا link تنظیم می شود. و مشخص می کند که یک تگ html که در حالت کشیدن و رها شدن یا draggable در چه وضعیتی قرار دارد.

مقادیر مورد استفاده برای ویژگی عمومی dropzone درون سند html

خاصیت dropzone دارای سه مقدار برای کنترل وضعیت داده یا تگ html جابجا شده می باشد، که عبارتنداز:

  1. مقدار copy
  2. مقدار move
  3. مقدار link

۱- مقدار copy برای ویژگی عمومی dropzone

مقدار copy در خاصیت dropzone ، مشخص می کند که تگ html کشیده شده ، کپی شده است

۲- مقدار move برای ویژگی عمومی dropzone

مقدار move در خاصیت dropzone ، مشخص می کند که تگ html کشیده شده به مکان جدیدی منتقل شده است.

۳- مقدار link برای ویژگی عمومی dropzone

مقدار link در خاصیت dropzone ، یک لینک برای داده یا تگ html کشیده شده ایجاد می کند.

مثال در مورد استفاده از ویژگی عمومی dropzone درون سند html

<div dropzone=”copy”></div>

بررسی ویژگی عمومی dropzone در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی dropzone در نسخه HTML5 معرفی شده است. و در HTML4.0.1 و نسخه های قدیمی تر وجود نداشته و پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی عمومی dropzone

خاصیت dropzone در حال حاضر که در نوامبر سال ۲۰۱۸ هستیم در اکثر مرورگرهای معتبر اینترنتی پشتیبانی نمی شود.

صفت html
draggable عدم پشتیبانی عدم پشتیبانی عدم پشتیبانی عدم پشتیبانی عدم پشتیبانی

پیوندهای کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت عمومی dropzone در HTML5 | مقدار copy و move – اختصاصی سایت آموزی