صفت عمومی lang در HTML5 | صفت lang | ویژگی lang در HTML

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان همیشگی قصد داریم به معرفی و کاربرد ویژگی lang در  سند html بپردازیم. خاصیت lang یک صفت عمومی برای تگ های HTML است. با ما همراه باشید.

صفت عمومی lang در HTML5 | صفت lang | ویژگی lang در HTML

صفت عمومی lang در HTML5 | صفت lang | ویژگی lang در HTML | صفت عمومی lang در HTML5 | صفت lang | ویژگی lang در HTML | صفت عمومی lang در HTML5 | صفت lang | ویژگی lang در HTML | صفت عمومی lang در HTML5 | صفت lang | ویژگی lang در HTML | صفت عمومی lang در HTML5 | صفت lang | ویژگی lang در HTML | صفت عمومی lang در HTML5 | صفت lang | ویژگی lang در HTML | صفت عمومی lang در HTML5 | صفت lang | ویژگی lang در HTML | صفت عمومی lang در HTML5 | صفت lang | ویژگی lang در HTML

معرفی و کاربرد خاصیت عمومی lang در سند html

ویژگی عمومی lang یک صفت عمومی برای تگ های HTML است.

ویژگی lang در سند HTML5 به عنوان صفت عمومی تگ های HTML یا Global Attribute محسوب می شود.

اما ویژگی lang در نسخه HTML4.01 یک صفت عمومی نیست و مخصوص تگ iframe ، تگ hr ، تگ br ، تگ frameset ، تگ frame ، تگ base ، تگ param و تگ script بود.

خاصیت lang در اسناد HTML5 جهت تعیین نوع زبان محتوای تگ مربوطه کاربرد دارد.

نمونه های معمول مقادیر خاصیت lang عبارتند از:

en برای زبان انگلیسی ، es برای زبان اسپانیایی ، fr برای زبان فرانسه و … می باشد.

مثال در مورد استفاده از خاصیت عمومی lang در سند html5

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

این یک پاراگراف به زبان فارسی است.

بررسی خاصیت lang درون نسخه های html 4.0.1 و HTML5

ویژگی lang در سند HTML5 به عنوان صفت عمومی تگ های HTML یا Global Attribute محسوب می شود.

اما ویژگی lang در نسخه HTML4.01 یک صفت عمومی نیست و مخصوص تگ iframe ، تگ hr ، تگ br ، تگ frameset ، تگ frame ، تگ base ، تگ param و تگ script بود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت عمومی lang در سند HTML5

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت عمومی lang در HTML5 | صفت lang | ویژگی lang در HTML

صفت عمومی lang در HTML5 | صفت lang | ویژگی lang در HTML

صفت عمومی lang در HTML5 | صفت lang | ویژگی lang در HTML – اختصاصی سایت آموزی