صفت عمومی spellcheck در HTML5 صفت spellcheck در html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی خاصیت عمومی spellcheck در سند html می پردازیم. ویژگی spellcheck ، مشخص می کند که یک تگ محتوایی html از نظر املایی و دستور زبان بایستی چک شود یا خیر؟

خصوصیت عمومی spellcheck ، به عنوان یک صفت عمومی تگ های html محسوب می شود.

صفت عمومی spellcheck در HTML5 صفت spellcheck در html

صفت عمومی spellcheck در HTML5 صفت spellcheck در html | صفت عمومی spellcheck در HTML5 صفت spellcheck در html | صفت عمومی spellcheck در HTML5 صفت spellcheck در html | صفت عمومی spellcheck در HTML5 صفت spellcheck در html | صفت عمومی spellcheck در HTML5 صفت spellcheck در html | صفت عمومی spellcheck در HTML5 صفت spellcheck در html | صفت عمومی spellcheck در HTML5 صفت spellcheck در html

معرفی ویژگی عمومی spellcheck در سند HTML

ویژگی عمومی  spellcheck ، درون تگ های html ، مشخص می کند که یک تگ محتوایی html از نظر املایی و دستور زبان بایستی چک شود یا خیر؟

خصوصیت spellcheck ، جهت چک کردن موارد زیر کاربرد دارد:

  1. چک کردن مقدار فیلد تگ input ( به جز نوع password در این تگ )
  2. چک کردن مقدار داخل باکس پیغام حاصل از تگ textarea
  3. چک کردن محتوای درونی یک تگ html

خاصیت spellcheck ، در نسخه HTML5 معرفی شده است. و خاصیت عمومی spellcheck ، به عنوان یک صفت عمومی تگ های html محسوب می شود.

مثال در مورد استفاده از ویژگی عمومی spellcheck درون تگ p

بررسی ویژگی عمومی spellcheck درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی spellcheck ، در نسخه HTML5 معرفی شده است. و در HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی عمومی spellcheck

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت عمومی spellcheck در HTML5 صفت spellcheck در html – اختصاصی سایت آموزی