صفت عمومی style در HTML استایل inline در تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی خاصیت style در سند html می پردازیم. ویژگی style ، درون کلیه تگ های html جهت تغییر سبک یا استایل ویژگی های ظاهری تگ مربوطه به صورت درون خطی داخل همان تگ html کاربرد دارد.

خاصیت style ، برای کلیه تگ های html می باشد.

صفت عمومی style در HTML استایل inline در تگ html - سایت آموزی

معرفی ویژگی عمومی style در سند HTML

ویژگی عمومی style ، ویژگی style ، درون کلیه تگ های html جهت تغییر سبک یا استایل ویژگی های ظاهری تگ مربوطه به صورت درون خطی داخل همان تگ html کاربرد دارد.

خاصیت style ، برای کلیه تگ های html می باشد. و البته استفاده زیاد از این صفت در یک سند اچ تی ام ال توصیه نمی شود.

مثال در مورد استفاده از ویژگی عمومی style درون تگ h1 و p

[html]<h2 style=”color:blue;text-align:center”>This is a header</h2>[/html]

[html]<p style=”color:green”>This is a paragraph.</p>[/html]

بررسی ویژگی عمومی style درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی style ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی عمومی style

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت عمومی style در HTML استایل inline در تگ html – اختصاصی سایت آموزی