صفت عمومی translate در HTML صفت translate در تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی خاصیت title در سند html می پردازیم. ویژگی translate ، مشخص می کند که یک تگ html ( عنصر html ) باید ترجمه شود یا خیر؟

خاصیت translate ، یک صفت عمومی برای کلیه تگ های html می باشد.

صفت عمومی translate در HTML صفت translate در تگ html

صفت عمومی translate در HTML صفت translate در تگ html | صفت عمومی translate در HTML صفت translate در تگ html | صفت عمومی translate در HTML صفت translate در تگ html | صفت عمومی translate در HTML صفت translate در تگ html | صفت عمومی translate در HTML صفت translate در تگ html | صفت عمومی translate در HTML صفت translate در تگ html | صفت عمومی translate در HTML صفت translate در تگ html | صفت عمومی translate در HTML صفت translate در تگ html

معرفی ویژگی عمومی translate در سند HTML

ویژگی عمومی translate ، مشخص می کند که یک تگ html ( عنصر html ) باید ترجمه شود یا خیر؟

در صورتی که از مرورگر کروم استفاده می کنید روی صفحه راست کلیک کرده و گزینه  ( translate to english ) را انتخاب کنید.

و نتیجه را در خصوص دو بار استفاده از کلمه بستنی در ادامه مشاهده کنید:

در این خط ما از translate=“no” استفاده کرده ایم: بستنی

در این خط ما از class=“notranslate” استفاده کرده ایم: بستنی

نکته مهم

استفاده از class=“notranslate” به جای translate=“no” نتیجه بهتری خواهد داد.

خاصیت translate ، یک صفت عمومی برای کلیه تگ های html می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی عمومی translate درون تگ p

مقادیر مورد استفاده در صفت translate

  • مقدار yes : مشخص می کند که محتوای تگ html مورد نظر باید ترجمه شود.
  • مقدار no : مشخص می کند که محتوای تگ html مورد نظر نباید ترجمه شود.

بررسی ویژگی عمومی translate درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی translate ، در نسخه HTML5 معرفی شده است. و در HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی عمومی translate

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت عمومی translate در HTML صفت translate در تگ html – اختصاصی سایت آموزی