صفت animation-timing-function در css سرعت انیمیشن

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی جدید animation-timing-function در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی animation-timing-function در زبان css به تازگی در آخرین نسخه این زبان طراحی یعنی CSS3 معرفی شده است.

صفت animation-timing-function در css سرعت انیمیشن

معرفی و کاربرد ویژگی جدید animation-timing-function در زبان طراحی css

خاصیت animation-timing-function ، منحنی سرعت یک انیمیشن درون یک تگ html را مشخص می کند.

مقادیر صفت جدید animation-timing-function در زبان طراحی سی اس اس

صفت جدید animation-timing-function که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، 11 مقدار می پذیرد که عبارتند از:

 1. مقدار linear
 2. مقدار ease
 3. مقدار ease-in
 4. مقدار ease-out
 5. مقدار ease-in-out
 6. مقدار step-start
 7. مقدار step-end
 8. مقدار steps
 9. مقدار cubic-bezier
 10. مقدار initial
 11. مقدار inherit

مقدار linear درون خاصیت animation-timing-function در زبان سی اس اس

اگر خاصیت animation-timing-function را برابر با یک مقدار linear قرار دهیم، این خصوصیت می تواند یک یا چند نام را در انیمیشن هایی که با دستور keyframe@ ساخته شده اند، برای یک تگ html مهیا کند.

مقدار ease درون خاصیت animation-timing-function در زبان css

اگر خاصیت animation-timing-function را برابر با یک مقدار ease قرار دهیم، می توانیم برای یک تگ html ، مدت زمان چرخه یک انیمیشن را مشخص نماییم.

مقدار ease-in درون خاصیت animation-timing-function در زبان سی اس اس

اگر خاصیت animation-timing-function را برابر با یک مقدار ease-in قرار دهیم، انیمیشن ابتدا در جهت پیش فرض رو به جلو ( forwards ) و سپس در جهت رو به عقب یا معکوس ( backwards ) روی تگ html اجرا می گردد.

مقدار ease-out درون خاصیت animation-timing-function در زبان سی اس اس

اگر خاصیت animation-timing-function را برابر با یک مقدار ease-out قرار دهیم، می توانم برای یک تگ html ، اجرای انیمیشن را به تاخیر بیندازیم.

مقدار ease-in-out درون خاصیت animation-timing-function در زبان css

اگر خاصیت animation-timing-function را برابر با یک مقدار ease-in-out قرار دهیم، می توانیم تعداد دفعات تکرار شدن انیمیشن درون یک تگ html مشخص کنیم.

مقدار step-start درون خاصیت animation-timing-function در زبان سی اس اس

اگر خاصیت animation-timing-function را برابر با یک مقدار step-start قرار دهیم، می توانیم جهت گیری انیمیشن را درون یک تگ html تعیین کنیم، که آیا انیمیشن باید به جلو ، عقب و یا در چرخه های متناوب پخش شود.

مقدار step-end درون خاصیت animation-timing-function در زبان css

اگر خاصیت animation-timing-function را برابر با یک مقدار step-end قرار دهیم، می توانیم قبل از شروع اجرای انیمیشن یا پس از پایان اجرای انیمیشن درون تگ html مورد نظر ، یک سبک یا استایل ایجاد کنیم.

مقدار steps درون خاصیت animation-timing-function در زبان سی اس اس

اگر خاصیت animation-timing-function را برابر با یک مقدار steps قرار دهیم، می توانیم برای یک تگ html ، چرخه یک انیمیشن را متوقف کنیم یا به حرکت در آوریم.

مقدار cubic-bezier درون خاصیت animation-timing-function در زبان css

اگر خاصیت animation-timing-function را برابر با یک مقدار cubic-bezier قرار دهیم، می توانیم برای یک تگ html ، چرخه یک انیمیشن را متوقف کنیم یا به حرکت در آوریم.

مقدار initial درون خاصیت animation-timing-function در زبان سی اس اس

اگر خاصیت animation-timing-function را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت animation-timing-function در زبانسی اس اس

اگر خاصیت animation-timing-function را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیات انیمیشن را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت animation-timing-function در css سرعت انیمیشن

مثال در مورد خاصیت animation-timing-function در زبان طراحی سی اس اس

صفت animation-timing-function در css سرعت انیمیشن

بررسی خاصیت animation-timing-function از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی animation-timing-function در زبان css به تازگی و در آخرین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت animation-timing-function

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت animation-timing-function در زبان طراحی سی اس اس