صفت border-bottom-width در css عرض حاشیه پایینی

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی border-bottom-width در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی border-bottom-width در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

صفت border-bottom-width در css عرض حاشیه پایینی

معرفی ویژگی کاربردی border-bottom-width در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت border-bottom-width می توانید مقدار ضخامت در حاشیه پایینی یا مقدار ضخامت در border پایینی را در تگ html مربوطه تعیین نمایید.

مقادیر صفت کاربردی border-bottom-width در زبان طراحی css

صفت کاربردی border-bottom-width که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۶ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار medium
  2. مقدار thin
  3. مقدار thick
  4. مقدار length
  5. مقدار initial
  6. مقدار inherit

مقدار medium درون خاصیت border-bottom-width در زبان css

اگر خاصیت border-bottom-width را برابر با مقدار medium قرار دهیم، در حقیقت یک حاشیه پایینی با ضخامت متوسط یا یک border پایینی با ضخامت متوسط در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مقدار medium یا ضخامت توسط border به عنوان مقدار پیش فرض ویژگی border-bottom-width می باشد.

مثال براساس مقدار medium برای خاصیت border-bottom-width

[html]div{border-bottom-width:medium;}[/html]

مقدار thin درون خاصیت border-bottom-width در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-bottom-width را برابر با مقدار thin قرار دهیم، در حقیقت یک حاشیه پایینی با ضخامت نازک یا یک border پایینی با ضخامت نازک در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار thin برای خاصیت border-bottom-width

[html]div{border-bottom-width:thin;}[/html]

مقدار thick درون خاصیت border-bottom-width در زبان css

اگر خاصیت border-bottom-width را برابر با مقدار thick قرار دهیم، در حقیقت یک حاشیه پایینی با ضخامت کلفت یا یک border پایینی با ضخامت کلفت در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار thick برای خاصیت border-bottom-width

[html]div{border-bottom-width:thick;}[/html]

مقدار length درون خاصیت border-bottom-width در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-bottom-width را برابر با مقدار length قرار دهیم، در حقیقت یک حاشیه پایینی با ضخامت دلخواه یا یک border پایینی با ضخامت دلخواه در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار length برای خاصیت border-bottom-width

[html]div{border-bottom-width:5px;}[/html]

مقدار initial درون خاصیت border-bottom-width در زبان css

اگر خاصیت border-bottom-width را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت border-bottom-width در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-bottom-width را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه ، خصوصیت مذکور را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت border-bottom-width در css عرض حاشیه پایینی

بررسی خاصیت border-bottom-width از نظر نسخه زبان طراحی css

ویژگی کاربردی border-bottom-width در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت border-bottom-width

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت border-bottom-width در زبان طراحی css

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت border-bottom-width در css عرض حاشیه پایینی – اختصاصی سایت آموزی