صفت border-image-outset در css حاشیه تصویری بیرونی

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی border-image-outset در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی border-image-outset در آخرین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

صفت border-image-outset در css حاشیه تصویری بیرونی

معرفی ویژگی کاربردی border-image-outset در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت border-image-outset می توانیم حاشیه تصویری را در خارج از سطح یک تگ html گسترش دهیم.

مقادیر صفت کاربردی border-image-outset در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی border-image-outset که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، 4 مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار length
  2. مقدار number
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار length درون خاصیت border-image-outset در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-image-outset را برابر با مقدار length قرار دهیم، در حقیقت آدرس تصویری که در حاشیه یک تگ html ، جای می گیرد را تعیین نموده ایم.

مثال براساس مقدار length برای خاصیت border-image-outset

مقدار number درون خاصیت border-image-outset در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-image-outset را برابر با مقدار number قرار دهیم، به این معنی است که مقدار عددی نسبت داده شده برای حاشیه تصویری تگ html معادل X برابر خواهد بود.

مثال براساس مقدار number برای خاصیت border-image-outset

مقدار initial درون خاصیت border-image-outset در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-image-outset را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت border-image-outset در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-image-outset را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه ، خصوصیت مذکور را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت border-image-outset در css حاشیه تصویری بیرونی

صفت border-image-outset در css حاشیه تصویری بیرونی

بررسی خاصیت border-image-outset از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت کاربردی border-image-outset در آخرین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خاصیت border-image-outset

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت border-image-outset در زبان طراحی سی اس اس