صفت border-image-outset در css حاشیه تصویر بیرونی

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی border-image-outset در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی border-image-outset در آخرین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

صفت border-image-outset در css حاشیه تصویر بیرونی - سایت آموزی

معرفی ویژگی کاربردی border-image-outset در زبان طراحی css

توسط خاصیت border-image-outset می توانیم حاشیه تصویری را در خارج از سطح یک تگ html گسترش دهیم.

مقادیر صفت کاربردی border-image-outset در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی border-image-outset که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار length
  2. مقدار number
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار length درون خاصیت border-image-outset در زبان css

اگر خاصیت border-image-outset را برابر با مقدار length قرار دهیم، در حقیقت آدرس تصویری که در حاشیه یک تگ html ، جای می گیرد را تعیین نموده ایم.

مثال براساس مقدار length برای خاصیت border-image-outset

[html]div{border-image-outset:10px;}[/html]

مقدار number درون خاصیت border-image-outset در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-image-outset را برابر با مقدار number قرار دهیم، به این معنی است که مقدار عددی نسبت داده شده برای حاشیه تصویری تگ html معادل X برابر خواهد بود.

مثال براساس مقدار number برای خاصیت border-image-outset

[html]div{border-image-outset:4;}[/html]

مقدار initial درون خاصیت border-image-outset در زبان css

اگر خاصیت border-image-outset را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت border-image-outset در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-image-outset را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه ، خصوصیت مذکور را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت border-image-outset در css حاشیه تصویر بیرونی - سایت آموزی

صفت border-image-outset در css حاشیه تصویری بیرونی

بررسی خاصیت border-image-outset از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت کاربردی border-image-outset در آخرین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خاصیت border-image-outset

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت border-image-outset در زبان طراحی css

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت border-image-outset در css حاشیه تصویر بیرونی – اختصاصی سایت آموزی