صفت border-left-style در css استایل حاشیه چپ تگ

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی border-left-style در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی border-left-style در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

صفت border-left-style در css استایل حاشیه چپ تگ - سایت آموزی

معرفی ویژگی کاربردی border-left-style در زبان طراحی css

توسط خاصیت border-left-style می توانیم استایل حاشیه چپ یا استایل border چپ یک تگ html را تعیین می نماییم.

مقادیر صفت کاربردی border-left-style در زبان طراحی css

صفت کاربردی border-left-style که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۱۱ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

 1. مقدار none
 2. مقدار hidden
 3. مقدار dotted
 4. مقدار dashed
 5. مقدار solid
 6. مقدار double
 7. مقدار groove
 8. مقدار ridge
 9. مقدار inset
 10. مقدار outset
 11. مقدار initial

صفت border-left-style در css استایل حاشیه چپ تگ html

مقدار none درون خاصیت border-left-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-left-style را برابر با مقدار none قرار دهیم، در حقیقت هیچ استایلی برای حاشیه چپ و یا هیچ استایلی برای border چپ در تگ html مربوطه در نظر گرفته نمی شود.

مقدار none به عنوان مقدار پیش فرض ویژگی border-left-style می باشد.

مثال براساس مقدار none برای خاصیت border-left-style

[html]div{border-left-style:none;}[/html]

مقدار hidden درون خاصیت border-left-style در زبان css

اگر خاصیت border-left-style را برابر با مقدار hidden قرار دهیم، در حقیقت مانند مقدار none ، هیچ استایلی برای حاشیه چپ و یا هیچ استایلی برای border چپ در تگ html مربوطه در نظر گرفته نمی شود.

نکته مهم :

این مقدار تنها برای حاشیه چپ در تگ جدول html ( تگ table ) اعمال نمی شود.

مثال براساس مقدار hidden برای خاصیت border-left-style

[html]div{border-left-style:hidden;}[/html]

صفت border-left-style در css

مقدار dotted درون خاصیت border-left-style در زبان css

اگر خاصیت border-left-style را برابر با مقدار dotted قرار دهیم، در حقیقت یک استایل نقطه چین برای حاشیه چپ یا یک استایل نقطه چین برای border چپ در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار dotted برای خاصیت border-left-style

[html]div{border-left-style:dotted;}[/html]

به شکل زیر توجه بفرمایید:

border-left-style is dotted.

مقدار dashed درون خاصیت border-left-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-left-style را برابر با مقدار dashed قرار دهیم، در حقیقت یک استایل خط فاصله برای حاشیه چپ یا یک استایل خط فاصله برای border چپ در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار dashed برای خاصیت border-left-style

[html]div{border-left-style:dashed;}[/html]

به شکل زیر توجه بفرمایید:

border-left-style is dashed.

مقدار solid درون خاصیت border-left-style در زبان css

اگر خاصیت border-left-style را برابر با مقدار solid قرار دهیم، در حقیقت یک استایل خط صاف برای حاشیه چپ یا یک استایل خط صاف برای border چپ در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار solid برای خاصیت border-left-style

[html]div{border-left-style:solid;}[/html]

به شکل زیر توجه بفرمایید:

border-left-style is solid.

صفت border-left-style در css استایل حاشیه چپ تگ html

مقدار double درون خاصیت border-left-style در زبان css

اگر خاصیت border-left-style را برابر با مقدار double قرار دهیم، در حقیقت یک استایل با دو خط صاف برای چپ و یا یک استایل با دو خط صاف برای border چپ در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار double برای خاصیت border-left-style

[html]div{border-left-style:double;}[/html]

به شکل زیر توجه بفرمایید:

border-left-style is double.

مقدار groove درون خاصیت border-left-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-left-style را برابر با مقدار groove قرار دهیم، در حقیقت یک استایل سه بعدی کنده کاری شده برای حاشیه چپ و یا یک استایل سه بعدی کنده کاری شده برای border چپ در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

که البته تاثیر نمایش این حالت به مقدار رنگ border چپ در تگ html مربوطه بستگی دارد.

مثال براساس مقدار groove برای خاصیت border-left-style

[html]div{border-left-style:groove;}[/html]

به شکل زیر توجه بفرمایید:

border-left-style is groove.

صفت border-left-style در css

مقدار ridge درون خاصیت border-left-style در زبان css

اگر خاصیت border-left-style را برابر با مقدار ridge قرار دهیم، در حقیقت یک استایل سه بعدی برجسته برای حاشیه چپ و یا یک استایل سه بعدی برجسته برای border چپ در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

که البته تاثیر نمایش این حالت به مقدار رنگ border چپ در تگ html مربوطه بستگی دارد.

مثال براساس مقدار ridge برای خاصیت border-left-style

[html]div{border-left-style:ridge;}[/html]

به شکل زیر توجه بفرمایید:

border-left-style is ridge.

مقدار inset درون خاصیت border-left-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-left-style را برابر با مقدار inset قرار دهیم، در حقیقت یک استایل سه بعدی با فرورفتگی برای حاشیه چپ و یا یک استایل سه بعدی با فرورفتگی برای border چپ در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

که البته تاثیر نمایش این حالت به مقدار رنگ border چپ در تگ html مربوطه بستگی دارد.

مثال براساس مقدار inset برای خاصیت border-left-style

[html]div{border-left-style:inset;}[/html]

به شکل زیر توجه بفرمایید:

border-left-style is inset.

صفت border-left-style در css

مقدار outset درون خاصیت border-left-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-left-style را برابر با مقدار outset قرار دهیم، در حقیقت یک استایل سه بعدی با برآمدگی برای حاشیه چپ و یا یک استایل سه بعدی با برآمدگی برای border چپ در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

که البته تاثیر نمایش این حالت به مقدار رنگ border چپ در تگ html مربوطه بستگی دارد.

مثال براساس مقدار outset برای خاصیت border-left-style

[html]div{border-left-style:outset;}[/html]

مقدار initial درون خاصیت border-left-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-left-style را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

صفت border-left-style در css استایل حاشیه چپ تگ html

بررسی خاصیت border-left-style از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت کاربردی border-left-style در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت border-left-style

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت border-left-style در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت border-left-style در css استایل حاشیه چپ تگ – اختصاصی سایت آموزی