صفت border-right-color در css رنگ حاشیه راست تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی border-right-color در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی border-right-color در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

صفت border-left-color در css رنگ حاشیه چپ تگ html

معرفی ویژگی کاربردی border-right-color در زبان طراحی css

توسط خاصیت border-right-color می توانیم رنگ حاشیه راست یا رنگ border راست را در یک عنصر html تعیین نماییم.

مقادیر صفت کاربردی border-right-color در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی border-right-color که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۳ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار color
  2. مقدار transparent
  3. مقدار initial

مقدار color درون خاصیت border-right-color در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-right-color را برابر با مقدار color قرار دهیم، در حقیقت رنگ حاشیه راست یا رنگ border راست یک تگ html را تعیین می نماییم.

مقدار color رنگ border سمت راست براساس نام رنگ ، مدل رنگ ( rgb ) ، مدل رنگ ( rgba ) ، مدل رنگ ( HSL ) و مدل رنگ ( HSLA ) در تگ html تعیین می گردد.

مثال براساس مقدار color برای خاصیت border-right-color

[html]div{border-right-color:blue;}[/html]

مقدار transparent درون خاصیت border-right-color در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-right-color را برابر با مقدار transparent قرار دهیم، در حقیقت شفافیت رنگ حاشیه راست یا شفافیت رنگ border راست را در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار transparent برای خاصیت border-right-color

[html]div{border-right-color:transparent;}[/html]

مقدار initial درون خاصیت border-right-color در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-right-color را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

صفت border-left-color در css رنگ حاشیه چپ تگ html

صفت border-right-color در css رنگ حاشیه راست تگ html

بررسی خاصیت border-right-color از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت کاربردی border-right-color در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت border-right-color

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت border-right-color در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت border-left-color در css رنگ حاشیه چپ تگ html – اختصاصی سایت آموزی