صفت border-right-style در css سبک حاشیه راست تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی border-right-style در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی border-right-style در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

صفت border-right-style در css سبک حاشیه راست تگ html

معرفی ویژگی کاربردی border-right-style در زبان طراحی css

توسط خاصیت border-right-style می توانیم استایل حاشیه راست یا استایل border راست یک تگ html را تعیین می نماییم.

مقادیر صفت کاربردی border-right-style در زبان طراحی css

صفت کاربردی border-right-style که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، 11 مقدار می پذیرد که عبارتند از:

 1. مقدار none
 2. مقدار hidden
 3. مقدار dotted
 4. مقدار dashed
 5. مقدار solid
 6. مقدار double
 7. مقدار groove
 8. مقدار ridge
 9. مقدار inset
 10. مقدار outset
 11. مقدار initial

صفت border-right-style در css سبک حاشیه راست تگ html

مقدار none درون خاصیت border-right-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-right-style را برابر با مقدار none قرار دهیم، در حقیقت هیچ استایلی برای حاشیه راست و یا هیچ استایلی برای border راست در تگ html مربوطه در نظر گرفته نمی شود.

مقدار none به عنوان مقدار پیش فرض ویژگی border-right-style می باشد.

مثال براساس مقدار none برای خاصیت border-right-style

مقدار hidden درون خاصیت border-right-style در زبان css

اگر خاصیت border-right-style را برابر با مقدار hidden قرار دهیم، در حقیقت مانند مقدار none ، هیچ استایلی برای حاشیه راست و یا هیچ استایلی برای border راست در تگ html مربوطه در نظر گرفته نمی شود.

نکته مهم :

این مقدار تنها برای حاشیه راست در تگ جدول html ( تگ table ) اعمال نمی شود.

مثال براساس مقدار hidden برای خاصیت border-right-style

صفت border-right-style در css

مقدار dotted درون خاصیت border-right-style در زبان css

اگر خاصیت border-right-style را برابر با مقدار dotted قرار دهیم، در حقیقت یک استایل نقطه چین برای حاشیه راست یا یک استایل نقطه چین برای border راست در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار dotted برای خاصیت border-right-style

به شکل زیر توجه بفرمایید:

border-right-style is dotted.

مقدار dashed درون خاصیت border-right-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-right-style را برابر با مقدار dashed قرار دهیم، در حقیقت یک استایل خط فاصله برای حاشیه راست یا یک استایل خط فاصله برای border راست در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار dashed برای خاصیت border-right-style

به شکل زیر توجه بفرمایید:

border-right-style is dashed.

مقدار solid درون خاصیت border-right-style در زبان css

اگر خاصیت border-right-style را برابر با مقدار solid قرار دهیم، در حقیقت یک استایل خط صاف برای حاشیه راست یا یک استایل خط صاف برای border راست در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار solid برای خاصیت border-right-style

به شکل زیر توجه بفرمایید:

border-right-style is solid.

صفت border-right-style در css استایل حاشیه چپ تگ html

مقدار double درون خاصیت border-right-style در زبان css

اگر خاصیت border-right-style را برابر با مقدار double قرار دهیم، در حقیقت یک استایل با دو خط صاف برای حاشیه راست و یا یک استایل با دو خط صاف برای border راست در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار double برای خاصیت border-right-style

به شکل زیر توجه بفرمایید:

border-right-style is double.

مقدار groove درون خاصیت border-right-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-right-style را برابر با مقدار groove قرار دهیم، در حقیقت یک استایل سه بعدی کنده کاری شده برای حاشیه راست و یا یک استایل سه بعدی کنده کاری شده برای border راست در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

که البته تاثیر نمایش این حالت به مقدار رنگ border راست در تگ html مربوطه بستگی دارد.

مثال براساس مقدار groove برای خاصیت border-right-style