صفت caption-side در css موقعیت عنوان جدول html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی caption-side در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی caption-side در دومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS2 معرفی شده است.

صفت caption-side در css موقعیت عنوان جدول html - سایت آموزی

معرفی صفت caption-side در زبان طراحی css

توسط خاصیت caption-side می توانیم عنوان جدول html را که در داخل تگ table با تگ caption تعیین شده است را، جهت دهی کنیم.

مقادیر صفت کاربردی caption-side در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی caption-side که در زبان طراحی CSS2 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار top
  2. مقدار bottom
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار top درون خاصیت caption-side در زبان سی اس اس

اگر خاصیت caption-side را برابر با مقدار کلیدی top قرار دهیم، در حقیقت عنوان جدول html که توسط تگ caption تولید شده در قسمت بالای جدول قرار خواهد گرفت.

مقدار top به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت caption-side می باشد.

مثال براساس مقدار top برای خاصیت caption-side

[html]{caption-side:top;}[/html]

مقدار bottom درون خاصیت caption-side در زبان سی اس اس

اگر خاصیت caption-side را برابر با مقدار کلیدی bottom قرار دهیم، در حقیقت عنوان جدول html که توسط تگ caption تولید شده در قسمت پایین جدول قرار خواهد گرفت.

مثال براساس مقدار bottom برای خاصیت caption-side

[html]div{caption-side:bottom;}[/html]

شکل زیر نمونه ای از استفاده خصوصیت caption-side برای مقادیر top و bottom را در جدول html نشان می دهد:

صفت caption-side در css موقعیت عنوان جدول html - سایت آموزی

مقدار initial درون خاصیت caption-side در زبان سی اس اس

اگر خاصیت caption-side را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت caption-side در زبان css

اگر خاصیت caption-side را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه ، خصوصیت مذکور را به عنوان والد پدری به تگ فرزند خود به ارث می رساند.

صفت caption-side در css موقعیت عنوان جدول html - سایت آموزی

بررسی خاصیت caption-side از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت کاربردی caption-side در دومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS2 معرفی شده است.

بررسی ساختاری صفت caption-side در css

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت caption-side در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت caption-side در css موقعیت عنوان جدول html – اختصاصی سایت آموزی