صفت grid-auto-rows در css ترک ضمنی ردیفی grid

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت grid-auto-rows در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی grid-auto-rows در سطح ۱ زبان طراحی سی اس اس یعنی ماژول سی اس اس گرید سطح ۱ معرفی شده است.

صفت grid-auto-rows در css ترک ضمنی ردیفی grid - سایت آموزی

معرفی ویژگی کاربردی grid-auto-rows در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت grid-auto-rows می توانیم عرض و ارتفاع ترک های ضمنی ردیفی آیتم های گرید را مشخص نماییم.

خصوصیت کاربردی grid-auto-rows فقط بر روی ردیف هایی که برای آنها اندازه عرض و ارتفاع تنظیم نشده است، که به ترک های ضمنی معروف هستند ، کاربرد دارد.

فرض کنید ما یک گریدی با دو ستون و دو ردیف داشته باشیم، که عرض و ارتفاع آنها ۱۵۰ پیکسل باشد، در این صورت اگر خارج از محدوده آیتم گرید بخواهیم یکی از آیتم های ردیفی را ببریم، این آیتم ردیفی خارج از محدوده که به عنوان ترک های ضمنی ردیفی معروف هستند، عرض و ارتفاع مشخصی ندارند. لذا خاصیت grid-auto-rows برای اینگونه ترک ها عرض و ارتفاع تعیین می کند.

مقادیر صفت کاربردی grid-auto-rows در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی grid-auto-rows که در ماژول سی اس اس گرید سطح ۱ معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارت است از:

  1. مقدار auto
  2. مقدار max-content
  3. مقدار min-content
  4. مقدار length ( مقدار طولی )

صفت grid-auto-rows در css ترک ضمنی ردیفی grid

صفت grid-auto-rows در css ترک ضمنی ردیفی grid - سایت آموزی

مقدار auto درون خاصیت grid-auto-rows در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-auto-rows را برابر با مقدار auto قرار دهیم، یعنی می خواهیم اندازه ردیف های ضمنی ردیفی را به اندازه بزرگ ترین آیتم ردیفی grid ( گرید ) تعیین کنیم.

مقدار auto به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت grid-auto-rows می باشد.

مثال براساس مقدار auto برای خاصیت grid-auto-rows

[html] div {grid-auto-rows: auto;} [/html]

مقدار max-content درون خاصیت grid-auto-rows در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-auto-rows را برابر با مقدار max-content قرار دهیم، یعنی می خواهیم اندازه ردیف های ضمنی را به بزرگ ترین آیتم ردیفی grid ( گرید ) بستگی داشته باشد.

مثال براساس مقدار max-content برای خاصیت grid-auto-rows

[html] div {grid-auto-rows: max-content;} [/html]

صفت grid-auto-rows در css ترک ضمنی ردیفی grid

مقدار min-content درون خاصیت grid-auto-rows در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-auto-rows را برابر با مقدار min-content قرار دهیم، یعنی می خواهیم اندازه ردیف های ضمنی را به بزرگ ترین آیتم ردیفی grid ( گرید ) بستگی داشته باشد.

مثال براساس مقدار min-content برای خاصیت grid-auto-rows

[html] div {grid-auto-rows: min-content;} [/html]

مقدار length ( مقدار طولی ) درون خاصیت grid-auto-rows در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-auto-rows را برابر با مقدار length ( مقدار طولی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک مقدار طولی که می تواند به واحد % (مقدار درصدی ) ، px ، rem و … باشد، را جهت تعیین عرض و ارتفاع ردیف های ضمنی آیتم های گرید ( grid ) تعیین کنیم.

مثال براساس مقدار length ( مقدار طولی ) برای خاصیت grid-auto-rows

[html] div {grid-auto-rows: 50px;} [/html]

صفت grid-auto-rows در css ترک ضمنی ردیفی grid - سایت آموزی

بررسی خاصیت grid-auto-rows از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت grid-auto-rows در سطح ۱ زبان طراحی سی اس اس یعنی ماژول CSS گرید سطح ۱ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت grid-auto-rows

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت grid-auto-rows در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت grid-auto-rows در css ترک ضمنی ردیفی grid – اختصاصی سایت آموزی