صفت grid-column در css ستون شروع انتها آیتم grid

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت grid-column در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی grid-column در سطح ۱ زبان طراحی سی اس اس یعنی ماژول سی اس اس گرید سطح ۱ معرفی شده است.

صفت grid-column در css ستون شروع انتها آیتم grid - سایت آموزی

معرفی ویژگی کاربردی grid-column در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت grid-column می توانیم یک شماره با span ( ترک ) و یا یک شماره خط جهت تعیین اندازه و شروع و انتهای ستون آیتم های گرید ( grade ) را مشخص نماییم.

خصوصیت کاربردی grid-column در حقیقت مختصرنویسی ۲ خصوصیت دیگر در سی اس اس گرید می باشد که عبارتند از:

  1. خصوصیت grid-column-start
  2. خصوصیت grid-column-end

مقادیر صفت کاربردی grid-column در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی grid-column که در ماژول سی اس اس گرید سطح ۱ معرفی شده است، ۲ مقدار می پذیرد که عبارت است از:

  1. مقدار grid-column-start
  2. مقدار grid-column-end

صفت grid-column در css ستون شروع انتها آیتم grid

صفت grid-column در css ستون شروع انتها آیتم grid - سایت آموزی

مقدار grid-column-start درون خاصیت grid-column در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-column را برابر با مقدار grid-column-start قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک شماره با span ( ترک ) و یا یک شماره خط جهت تعیین اندازه و شروع خط ستونی آیتم های grade ( گرید ) مشخص نماییم.

مثال براساس مقدار grid-column-start برای خاصیت grid-column

[html] div {grid-column: 20px;} [/html]

مقدار grid-column-end درون خاصیت grid-row در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-column را برابر با مقدار grid-column-end قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک شماره با span ( ترک ) و یا یک شماره خط جهت تعیین اندازه و انتهای خط ستونی آیتم های grade ( گرید ) مشخص نماییم.

مثال براساس مقدار grid-column-end برای خاصیت grid-column

[html] div {grid-column: 20px;} [/html]

صفت grid-column در css ستون شروع انتها آیتم grid - سایت آموزی

بررسی خاصیت grid-column از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت grid-column در سطح ۱ زبان طراحی سی اس اس یعنی ماژول CSS گرید سطح ۱ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت grid-column

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت grid-column در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت grid-column در css ستون شروع انتها آیتم grid – اختصاصی سایت آموزی