صفت grid-template در css عرض و چیدمان آیتم grid

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت grid-template در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی grid-template در سطح ۱ زبان طراحی سی اس اس یعنی ماژول سی اس اس گرید سطح ۱ معرفی شده است.

صفت grid-template در css عرض و چیدمان آیتم grid - سایت آموزی

معرفی ویژگی کاربردی grid-template در زبان طراحی css

توسط خاصیت grid-template می توانیم لیستی از شماره و عرض ردیف ها و ستون ها و چیدمان عناصر نام گذاری شده برای آیتم های گرید مشخص نماییم.

خصوصیت کاربردی grid-template در حقیقت مختصر نویسی سه ویژگی دیگر سی اس اس می باشد که عبارتند از :

  1. خصوصیت grid-template-areas
  2. خصوصیت grid-template-columns
  3. خصوصیت grid-template-rows

مقادیر صفت کاربردی grid-template در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی grid-template که در ماژول سی اس اس گرید سطح ۱ معرفی شده است، ۵ مقدار می پذیرد که عبارت است از:

  1. مقدار none
  2. مقدار grid-template-columns / grid-template-rows
  3. مقدار grid-template-areas
  4. مقدار initial
  5. مقدار inherit

صفت grid-template در css عرض و چیدمان آیتم grid - سایت آموزی

مقدار none درون خاصیت grid-template در زبان css

اگر خاصیت grid-template را برابر با مقدار none قرار دهیم، یعنی می خواهیم شماره و اندازه ردیف ها و ستون ها آیتم grade ( گرید ) ایجاد نشود. و هیچگونه چیدمانی برای عناصر نام گذاری شده آیتم های گرید در نظر گرفته نشود.

مقدار none به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت grid-template می باشد.

مثال براساس مقدار none برای خاصیت grid-template

[html] div {grid-template: none;} [/html]

صفت grid-template در css عرض و چیدمان آیتم grid

مقدار grid-template-columns / grid-template-rows درون خاصیت grid-template در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-template را برابر با مقدار grid-template-columns / grid-template-rows قرار دهیم، یعنی می خواهیم شماره و اندازه ردیف ها و ستون ها بر اساس اندازه عنصر نگهدارنده و اندازه محتویات ردیف ها در آیتم های گرید تعیین شود.

مثال براساس مقدار grid-template-columns / grid-template-rows برای خاصیت grid-template

[html] div {grid-template: auto auto auto auto;} [/html]

مقدار grid-template-areas درون خاصیت grid-template در زبان css

اگر خاصیت grid-template را برابر با مقدار grid-template-areas قرار دهیم، یعنی می خواهیم آیتم های گریدی که توسط خصوصیت grid-area نام گذاری شده اند را چیدمان کنیم.

مثال براساس مقدار grid-template-areas برای خاصیت grid-template

[html]<style>
.item1 { grid-area: header; }
.item2 { grid-area: menu; }
.item3 { grid-area: main; }
.item4 { grid-area: right; }
.item5 { grid-area: footer; }
.grid-container {
display: grid;
grid-template-areas:
‘header header header header header’
‘menu main main main right right’
‘menu footer footer footer footer’;
grid-gap: 10px;
background-color: #2196F3;
padding: 10px;}
</style>
<div class=”grid-container”>
<div class=”item1″>Header</div>
<div class=”item2″>Menu</div>
<div class=”item3″>Main</div>
<div class=”item4″>Right</div>
<div class=”item5″>Footer</div>
</div>[/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

صفت grid-template در css عرض و چیدمان آیتم grid - سایت آموزی

مقدار initial درون خاصیت grid-template در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-template را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت grid-template در زبان css

اگر خاصیت grid-template را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

بررسی خاصیت grid-template از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت grid-template در سطح ۱ زبان طراحی سی اس اس یعنی ماژول CSS گرید سطح ۱ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت grid-template

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت grid-template در زبان طراحی css

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت grid-template در css عرض و چیدمان آیتم grid – اختصاصی سایت آموزی