صفت grid-template-rows در css عرض ردیف آیتم grid

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت grid-template-rows در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی grid-template-rows در سطح ۱ زبان طراحی سی اس اس یعنی ماژول سی اس اس گرید سطح ۱ معرفی شده است.

صفت grid-template-rows در css عرض ردیف آیتم grid - سایت آموزی

معرفی ویژگی کاربردی grid-template-rows در زبان طراحی css

توسط خاصیت grid-template-rows می توانیم لیستی از شماره و عرض ردیف ها را برای آیتم های گرید مشخص نماییم.

خصوصیت کاربردی grid-template-rows مقادیر را به صورت یک لیست تفکیک شده که هر مقدار اندازه مشخصی از ردیف های مربوط به آیتم گرید می باشد، مشخص می کند.

مقادیر صفت کاربردی grid-template-rows در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی grid-template-rows که در ماژول سی اس اس گرید سطح ۱ معرفی شده است، ۷ مقدار می پذیرد که عبارت است از:

  1. مقدار none
  2. مقدار auto
  3. مقدار max-content
  4. مقدار min-content
  5. مقدار length ( مقدار طولی )
  6. مقدار initial
  7. مقدار inherit

صفت grid-template-rows در css عرض ردیف آیتم grid - سایت آموزی

مقدار none درون خاصیت grid-template-rows در زبان css

اگر خاصیت grid-template-rows را برابر با مقدار none قرار دهیم، یعنی می خواهیم شماره و اندازه ردیف های آیتم grade ( گرید ) ایجاد نشود.

مقدار none به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت grid-template-rows می باشد.

مثال براساس مقدار none برای خاصیت grid-template-rows

[html] div {grid-template-rows: none;} [/html]

مقدار auto درون خاصیت grid-template-rows در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-template-rows را برابر با مقدار auto قرار دهیم، یعنی می خواهیم اندازه ردیف ها بر اساس اندازه عنصر نگهدارنده و اندازه محتویات ردیف ها در آیتم های گرید تعیین شود.

مثال براساس مقدار auto برای خاصیت grid-template-rows

[html] div {grid-template-rows: auto auto auto auto;} [/html]

مقدار max-content درون خاصیت grid-template-rows در زبان css

اگر خاصیت grid-template-rows را برابر با مقدار max-content قرار دهیم، یعنی می خواهیم اندازه ردیف ها به بزرگ ترین آیتم ردیفی grade ( گرید ) بستگی داشته باشد.

مثال براساس مقدار max-content برای خاصیت grid-template-rows

[html] div {ggrid-template-rows: max-content max-content;} [/html]

صفت grid-template-rows در css عرض ردیف آیتم grid

مقدار min-content درون خاصیت grid-template-rows در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-template-rows را برابر با مقدار min-content قرار دهیم، یعنی می خواهیم اندازه ردیف ها به بزرگ ترین آیتم ردیفی grade ( گرید ) بستگی داشته باشد.

مثال براساس مقدار min-content برای خاصیت grid-template-rows

[html] div {grid-template-rows: min-content min-content;} [/html]

مقدار length ( مقدار طولی ) درون خاصیت grid-template-rows در زبان css

اگر خاصیت grid-template-rows را برابر با مقدار length ( مقدار طولی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک مقدار طولی که می تواند به واحد % (مقدار درصدی ) ، px ، rem و … باشد، را جهت تعیین عرض و ارتفاع ردیف های ضمنی آیتم های گرید ( grade ) تعیین کنیم.

مثال براساس مقدار length ( مقدار طولی ) برای خاصیت grid-template-rows

[html] div {grid-template-rows: 50px 20% 100px;} [/html]

مقدار initial درون خاصیت grid-template-rows در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-template-rows را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت grid-template-rows در زبان css

اگر خاصیت grid-template-rows را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت grid-template-rows در css عرض ردیف آیتم grid - سایت آموزی

بررسی خاصیت grid-template-rows از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت grid-template-rows در سطح ۱ زبان طراحی سی اس اس یعنی ماژول CSS گرید سطح ۱ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت grid-template-rows

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت grid-template-rows در زبان طراحی css

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت grid-template-rows در css عرض ردیف آیتم grid – اختصاصی سایت آموزی