صفت list-style-position در css مکان نشانه گر لیست

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت list-style-position در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی list-style-position در زبان css و در اولین نسخه این زبان طراحی یعنی css1 معرفی شده است.

صفت list-style-position در css مکان نشانه گر لیست - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی جدید list-style-position در زبان طراحی سی اس اس

به کمک خاصیت list-style-position می توانیم مکان نشانه گر آیتم های لیست را در خارج یا داخل باکس اصلی یک تگ html مشخص کنیم.

خصوصیت list-style-position می تواند بر روی آن دسته از تگ های html که صفت display در آنها از نوع list-item است نیز تاثیر داشته باشد.

مقادیر صفت جدید list-style-position در زبان طراحی سی اس اس

صفت list-style-position که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، 4 مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار inside
  2. مقدار outside
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار inside درون خاصیت list-style-position در زبان سی اس اس

اگر خاصیت list-style-position را برای یک تگ html برابر با مقدار inside تعریف کنیم، یعنی می خواهیم موقعیت نشانه گر آیتم های لیست را در داخل باکس اصلی تگ html مربوطه باشد.

مقدار outside درون خاصیت list-style-position در زبان سی اس اس

اگر خاصیت list-style-position را برای یک تگ html برابر با مقدار outside تعریف کنیم، یعنی می خواهیم موقعیت نشانه گر آیتم های لیست را در خارج باکس اصلی تگ html مربوطه باشد.

مقدار initial درون خاصیت list-style-position در زبان سی اس اس

اگر خاصیت list-style-position را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت list-style-position در زبان سی اس اس

اگر خاصیت list-style-position را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت list-style-position در css مکان نشانه گر لیست

صفت list-style-position در css مکان نشانه گر لیست - سایت آموزی

بررسی خاصیت list-style-position از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی list-style-position در زبان css و در اولین نسخه این زبان طراحی یعنی css1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت list-style-position در زبان طراحی سی اس اس