صفت list-style-position در css مکان نشانه گر لیست

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت list-style-position در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی list-style-position در زبان css و در اولین نسخه این زبان طراحی یعنی css1 معرفی شده است.

صفت list-style-position در css مکان نشانه گر لیست - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی جدید list-style-position در زبان طراحی سی اس اس

به کمک خاصیت list-style-position می توانیم مکان نشانه گر آیتم های لیست را در خارج یا داخل باکس اصلی یک تگ html مشخص کنیم.

خصوصیت list-style-position می تواند بر روی آن دسته از تگ های html که صفت display در آنها از نوع list-item است نیز تاثیر داشته باشد.

مقادیر صفت جدید list-style-position در زبان طراحی سی اس اس

صفت list-style-position که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار inside
  2. مقدار outside
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار inside درون خاصیت list-style-position در زبان سی اس اس

اگر خاصیت list-style-position را برای یک تگ html برابر با مقدار inside تعریف کنیم، یعنی می خواهیم موقعیت نشانه گر آیتم های لیست را در داخل باکس اصلی تگ html مربوطه باشد.

[html] div{ list-style-position: inside; }[/html]

مقدار outside درون خاصیت list-style-position در زبان سی اس اس

اگر خاصیت list-style-position را برای یک تگ html برابر با مقدار outside تعریف کنیم، یعنی می خواهیم موقعیت نشانه گر آیتم های لیست را در خارج باکس اصلی تگ html مربوطه باشد.

[html] div{ list-style-position: outside; }[/html]

مقدار initial درون خاصیت list-style-position در زبان سی اس اس

اگر خاصیت list-style-position را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت list-style-position در زبان سی اس اس

اگر خاصیت list-style-position را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت list-style-position در css مکان نشانه گر لیست

صفت list-style-position در css مکان نشانه گر لیست - سایت آموزی

بررسی خاصیت list-style-position از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی list-style-position در زبان css و در اولین نسخه این زبان طراحی یعنی css1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت list-style-position در زبان طراحی سی اس اس