صفت list-style-type در css نوع نشانه گر آیتم لیست

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت list-style-type در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی list-style-type در زبان css و در اولین نسخه این زبان طراحی یعنی css1 معرفی شده است.

صفت list-style-type در css نوع نشانه گر آیتم لیست - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی جدید list-style-type در زبان طراحی سی اس اس

به کمک خاصیت list-style-type می توانیم نوع نشانه گر آیتم های لیست را در یک تگ html مشخص کنیم.

خصوصیت list-style-type می تواند بر روی آن دسته از تگ های html که صفت display در آنها از نوع list-item است نیز تاثیر داشته باشد.

مقادیر صفت جدید list-style-type در زبان طراحی سی اس اس

صفت list-style-type که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۲۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

 1. مقدار disc
 2. مقدار armenian
 3. مقدار circle
 4. مقدار cjk-ideographic
 5. مقدار decimal
 6. مقدار decimal-leading-zero
 7. مقدار georgian
 8. مقدار hebrew
 9. مقدار hiragana
 10. مقدار hiragana-iroha
 11. مقدار katakana
 12. مقدار katakana-iroha
 13. مقدار lower-alpha
 14. مقدار lower-greek
 15. مقدار lower-latin
 16. مقدار lower-roman
 17. مقدار none
 18. مقدار square
 19. مقدار upper-alpha
 20. مقدار upper-greek
 21. مقدار upper-latin
 22. مقدار upper-roman
 23. مقدار initial
 24. مقدار inherit

۱- مقدار disc درون خاصیت list-style-type در زبان css

اگر خاصیت list-style-type را برای یک تگ html برابر با مقدار disc قرار دهیم، یعنی می خواهیم نوع نشانه گر آیتم های لیست در تگ html مربوطه به شکل یک دایره توپر باشد. ( مقدار پیش فرض خصوصیت list-style-type )

[html] div{ list-style-type: disc; }[/html]

صفت list-style-type در css نوع نشانه گر آیتم لیست

۲- مقدار armenian درون خاصیت list-style-type در زبان سی اس اس

اگر خاصیت list-style-type را برای یک تگ html برابر با مقدار armenian قرار دهیم، یعنی می خواهیم نوع نشانه گر آیتم های لیست در تگ html مربوطه را به شکل اعداد باستانی ارمنی نمایش بدهیم.

[html] div{ list-style-type: armenian; }[/html]

۳- مقدار circle درون خاصیت list-style-type در زبان سی اس اس

اگر خاصیت list-style-type را برای یک تگ html برابر با مقدار circle قرار دهیم، یعنی می خواهیم نوع نشانه گر آیتم های لیست در تگ html مربوطه را به شکل یک دایره توخالی نمایش بدهیم.

[html] div{ list-style-type: circle; }[/html]

۴- مقدار cjk-ideographic درون خاصیت list-style-type در زبان سی اس اس

اگر خاصیت list-style-type را برای یک تگ html برابر با مقدار cjk-ideographic قرار دهیم، یعنی می خواهیم نوع نشانگر آیتم های لیست در تگ html مربوطه را به شکل یک اعداد مجازی نمایش بدهیم.

[html] div{ list-style-type: cjk-ideographic; }[/html]

۵- مقدار decimal درون خاصیت list-style-type در زبان سی اس اس

اگر خاصیت list-style-type را برای یک تگ html برابر با مقدار decimal قرار دهیم، یعنی می خواهیم نوع نشانگر آیتم های لیست در تگ html مربوطه را به شکل علامت عددی نمایش بدهیم.

نکته مهم

برای لیست های مرتب یا عددی این مقدار پیش فرض خواهد بود.

[html] div{ list-style-type: decimal; }[/html]

۶- مقدار decimal-leading-zero درون خاصیت list-style-type در زبان سی اس اس

اگر خاصیت list-style-type را برای یک تگ html برابر با مقدار decimal-leading-zero قرار دهیم، یعنی می خواهیم نوع نشانه گر آیتم های لیست در تگ html مربوطه را به شکل علامت عددی و یک صفر در ابتدای اعداد تک رقمی نمایش بدهیم.

[html] div{ list-style-type: decimal-leading-zero; }[/html]

۷- مقدار georgian درون خاصیت list-style-type در زبان سی اس اس

اگر خاصیت list-style-type را برای یک تگ html برابر با مقدار georgian قرار دهیم، یعنی می خواهیم نوع نشانه گر آیتم های لیست در تگ html مربوطه را به شکل اعداد باستانی گرجستانی نمایش بدهیم.

[html] div{ list-style-type: georgian; }[/html]

۸- مقدار hebrew درون خاصیت list-style-type در زبان سی اس اس

اگر خاصیت list-style-type را برای یک تگ html برابر با مقدار hebrew قرار دهیم، یعنی می خواهیم نوع نشانگر آیتم های لیست در تگ html مربوطه را به شکل اعداد عبری باستان نمایش بدهیم.

[html] div{ list-style-type: hebrew; }[/html]

صفت list-style-type در css نوع نشانه گر آیتم لیست

۹- مقدار hiragana درون خاصیت list-style-type در زبان سی اس اس

اگر خاصیت list-style-type را برای یک تگ html برابر با مقدار hiragana قرار دهیم، یعنی می خواهیم نوع نشانه گر آیتم های لیست در تگ html مربوطه را به شکل اعداد ژاپنی ( سبک هیراگانا ) نمایش بدهیم.

[html] div{ list-style-type: hiragana; }[/html]

۱۰- مقدار hiragana-iroha درون خاصیت list-style-type در زبان css

اگر خاصیت list-style-type را برای یک تگ html برابر با مقدار hiragana-iroha قرار دهیم، یعنی می خواهیم نوع نشانگر آیتم های لیست در تگ html مربوطه را به شکل اعداد ژاپنی ( سبک ایروها ) نمایش بدهیم.

[html] div{ list-style-type: hiragana-iroha; }[/html]

۱۱- مقدار katakana درون خاصیت list-style-type در زبان سی اس اس

اگر خاصیت list-style-type را برای یک تگ html برابر با مقدار katakana قرار دهیم، یعنی می خواهیم نوع نشانگر آیتم های لیست در تگ html مربوطه را به شکل نشانه گذاری مربعی ژاپنی ( سبک کاتاکانا ) نمایش بدهیم.

[html] div{ list-style-type: katakana; }[/html]

۱۲- مقدار katakana-iroha درون خاصیت list-style-type در زبان سی اس اس

اگر خاصیت list-style-type را برای یک تگ html برابر با مقدار katakana-iroha قرار دهیم، یعنی می خواهیم نوع نشانگر آیتم های لیست در تگ html مربوطه را به شکل اعداد ژاپنی ( سبک کاتاکانا ایروها ) نمایش بدهیم.

[html] div{ list-style-type: katakana-iroha; }[/html]

۱۳- مقدار lower-alpha درون خاصیت list-style-type در زبان css

اگر خاصیت list-style-type را برای یک تگ html برابر با مقدار lower-alpha قرار دهیم، یعنی می خواهیم نوع نشانگر آیتم های لیست در تگ html مربوطه را به شکل حروف کوچک انگلیسی ( a و b و … ) نمایش بدهیم.

[html] div{ list-style-type: lower-alpha; }[/html]

۱۴- مقدار lower-greek درون خاصیت list-style-type در زبان سی اس اس

اگر خاصیت list-style-type را برای یک تگ html برابر با مقدار lower-greek قرار دهیم، یعنی می خواهیم نوع نشانه گر آیتم های لیست در تگ html مربوطه را به شکل اعداد کوچک یونانی نمایش بدهیم.

[html] div{ list-style-type: lower-greek; }[/html]

۱۵- مقدار lower-latin درون خاصیت list-style-type در زبان css

اگر خاصیت list-style-type را برای یک تگ html برابر با مقدار lower-latin قرار دهیم، یعنی می خواهیم نوع نشانگر آیتم های لیست در تگ html مربوطه را به شکل اعداد کوچک لاتین نمایش بدهیم.

[html] div{ list-style-type: lower-latin; }[/html]

۱۶- مقدار lower-roman درون خاصیت list-style-type در زبان سی اس اس

اگر خاصیت list-style-type را برای یک تگ html برابر با مقدار lower-roman قرار دهیم، یعنی می خواهیم نوع نشانگر آیتم های لیست در تگ html مربوطه را به شکل اعداد کوچک رومی نمایش بدهیم.

[html] div{ list-style-type: lower-roman; }[/html]

۱۷- مقدار none درون خاصیت list-style-type در زبان سی اس اس

اگر خاصیت list-style-type را برای یک تگ html برابر با مقدار none قرار دهیم، یعنی می خواهیم هیچکدام از انواع نشانگر آیتم های لیست در تگ html مربوطه نمایش داده نشود.

[html] div{ list-style-type: none; }[/html]

۱۸- مقدار square درون خاصیت list-style-type در زبان سی اس اس

اگر خاصیت list-style-type را برای یک تگ html برابر با مقدار square قرار دهیم، یعنی می خواهیم نوع نشانگر آیتم های لیست در تگ html مربوطه را به شکل علامت مربع نمایش بدهیم.

[html] div{ list-style-type: square; }[/html]

۱۹- مقدار upper-alpha درون خاصیت list-style-type در زبان css

اگر خاصیت list-style-type را برای یک تگ html برابر با مقدار upper-alpha قرار دهیم، یعنی می خواهیم نوع نشانگر آیتم های لیست در تگ html مربوطه را به شکل حروف بزرگ انگلیسی ( A و B و … ) نمایش بدهیم.

[html] div{ list-style-type: upper-alpha; }[/html]

۲۰- مقدار upper-greek درون خاصیت list-style-type در زبان css

اگر خاصیت list-style-type را برای یک تگ html برابر با مقدار upper-greek قرار دهیم، یعنی می خواهیم نوع نشانگر آیتم های لیست در تگ html مربوطه را به شکل اعداد بزرگ یونانی نمایش بدهیم.

[html] div{ list-style-type: upper-greek; }[/html]

۲۱- مقدار upper-latin درون خاصیت list-style-type در زبان css

اگر خاصیت list-style-type را برای یک تگ html برابر با مقدار upper-latin قرار دهیم، یعنی می خواهیم نوع نشانگر آیتم های لیست در تگ html مربوطه را به شکل حروف بزرگ لاتین ( A و B و … ) نمایش بدهیم.

[html] div{ list-style-type: upper-latin; }[/html]

۲۲- مقدار upper-roman درون خاصیت list-style-type در زبان سی اس اس

اگر خاصیت list-style-type را برای یک تگ html برابر با مقدار upper-roman قرار دهیم، یعنی می خواهیم نوع نشانگر آیتم های لیست در تگ html مربوطه را به شکل اعداد بزرگ رومی نمایش بدهیم.

[html] div{ list-style-type: upper-roman; }[/html]

۲۳- مقدار initial درون خاصیت list-style-type در زبان سی اس اس

اگر خاصیت list-style-type را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

۲۴- مقدار inherit درون خاصیت list-style-type در زبان سی اس اس

اگر خاصیت list-style-type را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت list-style-type در css نوع نشانه گر آیتم لیست

صفت list-style-type در css نوع نشانه گر آیتم لیست - سایت آموزی

بررسی خاصیت list-style-type از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی list-style-type در زبان css و در اولین نسخه این زبان طراحی یعنی css1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت list-style-type در زبان طراحی سی اس اس