صفت order در css ترتیب نمایش عناصر آیتم های flex

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت order در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی order در زبان css و در آخرین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

صفت order در css ترتیب نمایش عناصر آیتم های flex - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی order در زبان طراحی سی اس اس

به کمک خاصیت order می توانیم ترتیب نمایش عنصرهای داخلی آیتم های فلکس را بدون تغییر در ساختار HTML عوض کنیم.

مقادیر این صفت اعداد صحیح هستند. و عدد ۰ به عنوان عدد پیش فرض برای تمام عناصر و بزرگ ترین عدد منسوب شده آخرین ترتیب نمایش عناصر داخلی را تعیین می کند.

مقادیر صفت کاربردی order در زبان طراحی سی اس اس

صفت order که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۳ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار number
  2. مقدار initial
  3. مقدار inherit

مقدار number درون خاصیت order در زبان سی اس اس

اگر خاصیت order را برای یک عنصر html برابر با مقدار number تعریف کنیم، یعنی می خواهیم یک مقدار بین ۰ تا ۱ برای عنصر html مربوطه مشخص نماییم.

مقدار ۰ در حقیقت مقدار اولیه برای ترتیب نمایش عناصر داخلی است و بزرگ ترین عدد صحیح نیز آخرین ترتیب نمایش عناصر داخلی را تعیین می کند.

[html] img{ order: 1; }[/html]

صفت order در css ترتیب نمایش عناصر داخلی آیتم های flex

مقدار initial درون خاصیت order در زبان سی اس اس

اگر خاصیت order را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت order در زبان سی اس اس

اگر خاصیت order را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت order در css ترتیب نمایش عناصر آیتم های flex

صفت order در css ترتیب نمایش عناصر داخلی آیتم های flex

بررسی خاصیت order از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی order در آخرین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت order در زبان طراحی سی اس اس