صفت outline-style در css تعیین سبک خط بیرونی تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت outline-style در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی outline-style در زبان css و در دومین نسخه این زبان طراحی یعنی css2 معرفی شده است.

صفت outline-style در css تعیین سبک خط بیرونی تگ html

معرفی و کاربرد ویژگی outline-style در زبان طراحی css

به کمک خاصیت outline-style می توانیم سبک یا استایل خط بیرونی عنصر html را تعیین نماییم.

نکته مهم

در واقع این خط در بیرون از border تگ html مربوطه قرار گرفته است. که معمولا جهت دیزاین بصری بهتر عنصر html مفید واقع می شود.

مقادیر صفت کاربردی outline-style در زبان طراحی سی اس اس

صفت outline-style که در زبان طراحی CSS2 معرفی شده است، ۱۲ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

 1. مقدار none
 2. مقدار hidden
 3. مقدار dotted
 4. مقدار dashed
 5. مقدار solid
 6. مقدار double
 7. مقدار groove
 8. مقدار ridge
 9. مقدار inset
 10. مقدار outset
 11. مقدار initial
 12. مقدار inherit

مقدار none درون خاصیت outline-style در زبان css

اگر خاصیت outline-style را برای یک عنصر html برابر با مقدار none قرار دهیم، در حقیقت هیچ استایلی برای حاشیه و یا هیچ استایلی برای outline یا خط بیرونی در تگ html مربوطه در نظر گرفته نمی شود.

مقدار none به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت outline-style می باشد.

[html] div{ outline-style: none; }[/html]

مقدار hidden درون خاصیت outline-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت outline-style را برای یک عنصر html برابر با مقدار hidden قرار دهیم، در حقیقت مانند مقدار none ، هیچ استایلی برای outline یا خط بیرونی در تگ html مربوطه در نظر گرفته نمی شود.

[html] div{ outline-style: hidden; }[/html]

مقدار dotted درون خاصیت outline-style در زبان css

اگر خاصیت outline-style را برای یک عنصر html برابر با مقدار dotted قرار دهیم، در حقیقت یک استایل نقطه چین برای outline یا خط بیرونی در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

[html] div{ outline-style: dotted; }[/html]

صفت outline-style در css تعیین سبک خط بیرونی تگ html

مقدار dashed درون خاصیت outline-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت outline-style را برای یک عنصر html برابر با مقدار dashed قرار دهیم، در حقیقت یک استایل خط فاصله برای outline یا خط بیرونی در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

[html] div{ outline-style: dashed; }[/html]

مقدار solid درون خاصیت outline-style در زبان css

اگر خاصیت outline-style را برای یک عنصر html برابر با مقدار solid قرار دهیم، در حقیقت یک استایل خط صاف برای outline یا خط بیرونی در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

[html] div{ outline-style: solid; }[/html]

مقدار double درون خاصیت outline-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت outline-style را برای یک عنصر html برابر با مقدار double قرار دهیم، در حقیقت یک استایل دو خط صاف برای outline یا خط بیرونی در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

[html] div{ outline-style: double; }[/html]

مقدار groove درون خاصیت outline-style در زبان css

اگر خاصیت outline-style را برای یک عنصر html برابر با مقدار groove قرار دهیم، در حقیقت یک استایل سه بعدی کنده کاری شده برای outline یا خط بیرونی در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

[html] div{ outline-style: groove; }[/html]

مقدار ridge درون خاصیت outline-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت outline-style را برای یک عنصر html برابر با مقدار ridge قرار دهیم، در حقیقت یک استایل سه بعدی برجسته برای outline یا خط بیرونی در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

[html] div{ outline-style: ridge; }[/html]

مقدار inset درون خاصیت outline-style در زبان css

اگر خاصیت outline-style را برای یک عنصر html برابر با مقدار inset قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک استایل سه بعدی با فرورفتگی برای outline یا خط بیرونی تعیین کنیم.

[html] div{ outline-style: inset; }[/html]

مقدار outset درون خاصیت outline-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت outline-style را برای یک عنصر html برابر با مقدار outset قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک استایل سه بعدی با برآمدگی برای outline یا خط بیرونی تعیین کنیم.

[html] div{ outline-style: outset; }[/html]

مقدار initial درون خاصیت outline-style در زبان css

اگر خاصیت outline-style را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت outline-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت outline-style را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت outline-style در css تعیین سبک خط بیرونی تگ html

بررسی خاصیت outline-style از نظر نسخه زبان طراحی css

ویژگی کاربردی outline-style در دومین نسخه این زبان طراحی یعنی css2 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت outline-style در زبان طراحی سی اس اس