صفت page-break-before در css شکست صفحه قبل از تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت page-break-before در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی page-break-before در زبان سی اس اس و در دومین نسخه این زبان طراحی یعنی css2 معرفی شده است.

صفت page-break-before در css شکست صفحه قبل از تگ html

صفت page-break-before در css شکست صفحه قبل از تگ html

معرفی و کاربرد ویژگی page-break-before در زبان طراحی سی اس اس

به کمک خاصیت page-break-before می توانیم رفتار مربوط به شکسته شدن صفحه ( رفتن به صفحه بعد ) را قبل از یک تگ html تنظیم نماییم.

نکات مهم

  1. خصوصیت page-break-before برای آن دسته از تگ های html که موقعیت آن ها از طریق خاصیت position با مقدار absolute تعیین شده قابل استفاده نیست.
  2. تا حد امکان از خصوصیت هایی که در دسته page-breaking ها در سی اس اس قرار می گیرد، برای تگ های html به خصوص برای عناصری که در ساخت جداول ، شناور کردن عناصر block با حاشیه هستند اجتناب نمایید.

مقادیر صفت کاربردی page-break-before در زبان طراحی سی اس اس

صفت page-break-before که در زبان طراحی CSS2 معرفی شده است، ۷ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار auto
  2. مقدار always
  3. مقدار avoid
  4. مقدار left
  5. مقدار right
  6. مقدار initial
  7. مقدار inherit

مقدار auto درون خاصیت page-break-before در زبان سی اس اس

اگر خاصیت page-break-before را برای یک عنصر html برابر با مقدار auto قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم حالت پیش فرض شکست به صفحه دیگر را بعد از یک تگ html تعیین نماییم.

مقدار auto به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت page-break-before می باشد.

[html] div{ page-break-before: auto; }[/html]

صفت page-break-before در css شکست صفحه قبل از تگ html

مقدار always درون خاصیت page-break-before در زبان سی اس اس

اگر خاصیت page-break-before را برای یک عنصر html برابر با مقدار always قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم حالت شکست به صفحه دیگر بعد از یک تگ html همواره رخ دهد.

[html] div{ page-break-before: always; }[/html]

مقدار avoid درون خاصیت page-break-before در زبان سی اس اس

اگر خاصیت page-break-before را برای یک عنصر html برابر با مقدار avoid قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم از حالت شکست به صفحه دیگر بعد از یک تگ html جلوگیری نماییم.

[html] div{ page-break-before: avoid; }[/html]

مقدار left درون خاصیت page-break-before در زبان سی اس اس

اگر خاصیت page-break-before را برای یک عنصر html برابر با مقدار left قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم حالت شکست به صفحه دیگر تا زمانی که به یک صفحه خالی به سمت چپ تگ html مربوطه برسد، ادامه یابد.

[html] div{ page-break-before: left; }[/html]

مقدار right درون خاصیت page-break-before در زبان سی اس اس

اگر خاصیت page-break-before را برای یک عنصر html برابر با مقدار right قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم حالت شکست به صفحه دیگر تا زمانی که به یک صفحه خالی به سمت راست تگ html مربوطه برسد، ادامه یابد.

[html] div{ page-break-before: right; }[/html]

مقدار initial درون خاصیت page-break-before در زبان سی اس اس

اگر خاصیت page-break-before را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت page-break-before در زبان سی اس اس

اگر خاصیت page-break-before را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت page-break-before در css شکست صفحه قبل از تگ html

بررسی خاصیت page-break-before از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی page-break-before در دومین نسخه این زبان طراحی یعنی css2 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت page-break-before در زبان طراحی سی اس اس