صفت page-break-inside در css شکستن صفحه تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت page-break-inside در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی page-break-inside در زبان سی اس اس و در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

صفت page-break-inside در css شکستن صفحه در تگ html

معرفی و کاربرد ویژگی page-break-inside در زبان طراحی سی اس اس

به کمک خاصیت page-break-inside می توانیم رفتار مربوط به شکسته شدن صفحه ( رفتن به صفحه بعد ) را در داخل یک تگ html تنظیم نماییم.

نکات مهم

  1. خصوصیت page-break-inside برای آن دسته از تگ های html که موقعیت آن ها از طریق خاصیت position با مقدار absolute تعیین شده قابل استفاده نیست.
  2. تا حد امکان از خصوصیت هایی که در دسته page-breaking ها در سی اس اس قرار می گیرد، برای تگ های html به خصوص برای عناصری که در ساخت جداول ، شناور کردن عناصر block با حاشیه هستند اجتناب نمایید.

مقادیر صفت کاربردی page-break-inside در زبان طراحی سی اس اس

صفت page-break-inside که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار auto
  2. مقداز avoid
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار auto درون خاصیت page-break-inside در زبان سی اس اس

اگر خاصیت page-break-inside را برای یک عنصر html برابر با مقدار auto قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم حالت پیش فرض شکست به صفحه دیگر را در تگ html مربوطه تعیین نماییم.

[html] div{ page-break-inside: auto; }[/html]

صفت page-break-inside در css شکستن صفحه تگ html

مقدار avoid درون خاصیت page-break-inside در زبان سی اس اس

اگر خاصیت page-break-inside را برای یک عنصر html برابر با مقدار avoid قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم از حالت شکست به صفحه دیگر را در تگ html مربوطه جلوگیری نماییم.

[html] div{ page-break-inside: avoid; }[/html]

مقدار initial درون خاصیت page-break-inside در زبان سی اس اس

اگر خاصیت page-break-inside را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت page-break-inside در زبان سی اس اس

اگر خاصیت page-break-inside را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت page-break-inside در css شکستن صفحه تگ html - سایت آموزی

بررسی خاصیت page-break-inside از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی page-break-inside در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت page-break-inside در زبان طراحی سی اس اس