صفت perspective در css فعال شدن فضای سه بعدی عنصر html

در این مقاله از سایت آموزی در مجموعه آموزش های صفات سی اس اس به بررسی و تحلیل خاصیت perspective در زبان CSS می پردازیم.

ویژگی کاربردی perspective در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

صفت perspective در css فعال شدن فضای سه بعدی عنصر html

معرفی و کاربرد ویژگی perspective در زبان طراحی css

به کمک خاصیت perspective در CSS3 می توانیم یک فضای سه بعدی برای عنصر html مورد نظر فعال نماییم.

در این حالت تگ های فرزند این عنصر html در موقعیت و فضای سه بعدی مستقر می گردند.

خصوصیت perspective مشخص می کند، عنصر html سه بعدی شده چقدر از کاربر فاصله دارد. مقادیر کوچک تر اثربخشی سه بعدی بیشتری نسبت به مقادیر بزرگ تر برای رویت شی سه بعدی را دارند.

همچنین توسط خصوصیت perspective-origin در سی اس اس شما می توانید نقطه گریز را تنظیم نمایید. بطوریکه شخص بیننده یا کاربر از بالا ، پایین ، کناره و یا هر نقطه دیگری به عنصر html سه بعدی نگاه کند.

نکات مهم

  1. هنگامی که خصوصیت perspective را برای یک عنصر html تعریف می کنیم، این تگ های فرزند هستند که از ویژگی perspective-origin تاثیر می پذیرند، نه خود تگ html که شامل این خصوصیت شده است.
  2. جهت فعال سازی حالت سه بعدی عنصر html می توانید به جای خصوصیت perspective از تابع ()perspective استفاده نمایید.
  3. در زمان استفاده از خصوصیت perspective هر عنصر شامل یک نقطه گریز می شود. و چرخش آنها در فضای سه بعدی متفاوت است. اما در زمان استفاده از تابع ()perspective برای تک تک عناصر همه عناصر html شامل یک نقطه گریز خواهند بود. و همه آنها چرخشی یکسان در فضای سه بعدی خواهند داشت.
  4. تنظیم نقطه گریز در عناصر html سه بعدی به عهده خصوصیت perspective-origin می باشد.
  5. در صورتی که خاصیت perspective مقدار صفر بپذیرد، فضای سه بعدی عنصر html فعال نمی شود.
  6. برای ویژگی perspective استفاده از مقادیر منفی مجاز نمی باشد.

مقادیر صفت کاربردی perspective در زبان طراحی سی اس اس

صفت perspective که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار length ( مقدار عددی )
  2. مقدار none
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقادیر length ( مقدار عددی ) درون خاصیت perspective در زبان css

اگر خاصیت perspective را برای یک عنصر html برابر با مقادیر length ( مقدار عددی ) قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم تعیین کنیم  عنصر html سه بعدی شده چقدر از کاربر فاصله دارد.

[html] div {perspective: 100px;} [/html]

صفت perspective در css فعال شدن فضای سه بعدی عنصر html

مقادیر none درون خاصیت perspective در زبان سی اس اس

اگر خاصیت perspective-origin را برای یک عنصر html برابر با مقادیر none قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم همان معادل مقدار صفر و یا پیش فرض به عنصر html اختصاص یابد و حالت سه بعدی فعال نشود.

[html] div {perspective: none;} [/html]

مقدار initial درون خاصیت perspective در زبان css

اگر خاصیت perspective را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت perspective در زبان سی اس اس

اگر خاصیت perspective را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت perspective در css فعال شدن فضای سه بعدی عنصر html

بررسی خاصیت perspective از نظر نسخه زبان طراحی css

ویژگی کاربردی perspective در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت perspective در زبان طراحی سی اس اس