صفت perspective-origin در css عنصر سه بعدی محور x و y

در این مقاله از سایت آموزی در مجموعه آموزش های صفات سی اس اس به بررسی و تحلیل خاصیت perspective-origin در زبان CSS می پردازیم.

ویژگی کاربردی perspective-origin در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

صفت perspective-origin در css عنصر سه بعدی محور x و y

معرفی و کاربرد ویژگی perspective-origin در زبان طراحی css

به کمک خاصیت perspective-origin در CSS3 می توانیم مشخص نماییم که عنصر html سه بعدی ، روی محور x و y از کجا شروع شود. موقعیتی که شخص بیننده بتواند در راستای افق یا عمود فضای سه بعدی عنصر را مشاهده کند.

نقطه ای که توسط خصوصیت perspective-origin بر مبنای محور x و y تعیین می شود، به منزله نقطه گریز عنصر html مربوطه در فضای سه بعدی مورد استفاده قرار می گیرد.

در حقیقت در شرایط پیش فرض نقطه گریز عنصر در مرکز عنصر html قرار گرفته است. اما توسط خصوصیت perspective-origin در سی اس اس شما می توانید نقطه گریز را طوری تنظیم نمایید که شخص بیننده یا کاربر از بالا ، پایین ، کناره و یا هر نقطه دیگری به عنصر html مورد نظر نگاه کند.

نکات مهم

 1. هنگامی که خصوصیت perspective-origin را برای یک عنصر html تعریف می کنیم، این تگ های فرزند هستند که از ویژگی perspective-origin تاثیر می پذیرند، نه خود تگ html که شامل این خصوصیت شده است.
 2. ویژگی perspective-origin زمانی تاثیر دارد که در تگ html مربوطه حتما از خاصیت perspective استفاده نمایید.
 3. خصوصیت perspective-origin می تواند ۵ کلمه کلیدی center و top و bottom و right و left را بپذیرد.
 4. کلمات کلیدی center و left و right در راستای افق برای ویژگی perspective-origin به ترتیب معادل ۵۰% و ۰% و ۱۰۰% می باشند.
 5. کلمات کلیدی center و top و bottom در راستای عمود برای ویژگی perspective-origin به ترتیب معادل ۵۰% و ۰% و ۱۰۰% می باشند.

مقادیر صفت کاربردی perspective-origin در زبان طراحی سی اس اس

صفت perspective-origin که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

 1. مقدار x-axis
 2. مقدار y-axis
 3. مقدار initial
 4. مقدار inherit

مقادیر x-axis درون خاصیت perspective-origin در زبان css

اگر خاصیت perspective-origin را برای یک عنصر html برابر با مقادیر x-axis قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم تعیین کنیم برای عنصر html دورنما یا نقطه گریز در کجای محور x ها ( در راستای افق ) قرار بگیرد.

مقادیر ممکن در راستای محور x ها ( x-axis )

 1. مقدار left
 2. مقدار center
 3. مقدار right
 4. مقدار length ( عددی بر مبنای px و em و … )
 5. مقدار % ( مقدار درصدی )

مقدار پیش فرض مرکز محور x ها ۵۰%

[html] div {perspective-origin: left 40%;} [/html]

صفت perspective-origin در css عنصر سه بعدی محور x و y

مقادیر y-axis درون خاصیت perspective-origin در زبان سی اس اس

اگر خاصیت perspective-origin را برای یک عنصر html برابر با مقادیر y-axis قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم تعیین کنیم برای عنصر html دورنما یا نقطه گریز در کجای محور y ها ( در راستای عمود ) قرار بگیرد.

مقادیر ممکن در راستای محور y ها ( y-axis )

 1. مقدار top
 2. مقدار center
 3. مقدار bottom
 4. مقدار length ( عددی بر مبنای px و em و … )
 5. مقدار % ( مقدار درصدی )

مقدار پیش فرض مرکز محور y ها ۵۰%

[html] div {perspective-origin: bottom 40%;} [/html]

مقدار initial درون خاصیت perspective-origin در زبان css

اگر خاصیت perspective-origin را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت perspective-origin در زبان سی اس اس

اگر خاصیت perspective-origin را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت perspective-origin در css عنصر سه بعدی محور x و y

بررسی خاصیت perspective-origin از نظر نسخه زبان طراحی css

ویژگی کاربردی perspective-origin در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت perspective-origin در زبان طراحی سی اس اس