صفت text-align-last در css موقعیت خط آخر متن تگ html

در این مقاله از سایت آموزی در مجموعه آموزش های صفات سی اس اس به بررسی و تحلیل خاصیت text-align-last در زبان CSS می پردازیم.

ویژگی کاربردی text-align-last در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

ویژگی text-transform در css کنترل حروف بزرگ و کوچک متن

معرفی و کاربرد ویژگی text-align-last در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت text-align-last در CSS3 می توانیم موقعیت آخرین خط متن یک تگ html را تعیین نماییم.

نکات مهم

 1. خصوصیت text-align-last تنها جهت ترازبندی موقعیت مکانی آخرین خط در تگ html مربوطه کاربرد دارد، و برای ترازبندی کل خطوط متن تگ html از صفت text-align باید استفاده نمایید.
 2. در صورتی که ۳ پاراگراف داشته باشید، و از صفت text-align-last استفاده نمایید، کنترل موقعیت مکانی در آخرین خط هر ۳ پاراگراف اعمال خواهد شد.
 3. در صورتی که ۳ پاراگراف داشته باشید، و بخواهید بر روی آخرین خط از آخرین پاراگرف ، صفت text-align-last اعمال گردد، بایستی از سلکتور last:child برای این منظور بهره ببرید.
 4. در مرورگر اینترنت اکسپلورر تنها زمانی خصوصیت text-align-last برای تغییر موقعیت خط آخر متن اعمال می گردد، که متن تگ html با صفت text-align و مقدار justify ترازبندی شده باشد.
 5. برای متن یک تگ html ممکن است موقعیت متن با صفت text-align در یک تراز و موقعیت خط آخر متن همان تگ html با خاصیت text-align-last در موقعیت دیگری ترازبندی گردد.

مقادیر صفت کاربردی text-align-last در زبان طراحی css

صفت text-align-last که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۹ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

 1. مقدار auto
 2. مقدار left
 3. مقدار right
 4. مقدار center
 5. مقدار justify
 6. مقدار start
 7. مقدار end
 8. مقدار initial
 9. مقدار inherit

مقدار auto درون خاصیت text-align-last در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-align-last را برای یک عنصر html برابر با مقدار auto قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم به صورت پیش فرض آخرین خط متن یک تگ html در تراز justify و موقعیت چپ قرار بگیرد.

در واقع مقدار auto در خاصیت text-align-last به عنوان مقدار پیش فرض محسوب می شود.

[html] p {text-align-last: auto;} [/html]

مقدار left درون خاصیت text-align-last در زبان css

اگر خاصیت text-align-last را برای یک عنصر html برابر با left قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم آخرین خط متن یک تگ html در سمت چپ ترازبندی شود.

[html] p {text-transform: left;} [/html]

مقدار right درون خاصیت text-align-last در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-align-last را برای یک عنصر html برابر با right قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم آخرین خط متن یک تگ html در سمت راست ترازبندی شود.

[html] p {text-align-last: right;} [/html]

مقدار center درون خاصیت text-align-last در زبان css

اگر خاصیت text-align-last را برای یک عنصر html برابر با center قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم آخرین خط متن یک تگ html در تراز وسط قرار گیرد.

[html] p {text-align-last: center;} [/html]

مقدار justify درون خاصیت text-align-last در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-align-last را برای یک عنصر html برابر با justify قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم آخرین خط متن یک تگ html در حالت تراز چپ و راست ( هماهنگی عرض خطوط ) یا justify قرار گیرد.

[html] p {text-align-last: justify;} [/html]

صفت text-align-last در css موقعیت خط آخر متن تگ html

مقدار start درون خاصیت text-align-last در زبان css

اگر خاصیت text-align-last را برای یک عنصر html برابر با start قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم آخرین خط متن یک تگ html از ابتدای خط آغاز گردد.

نکات مهم 

 1. در صورتی که خصوصیت text-direction را برابر با مقدار rtl ( راست به چپ ) قرار داده باشید، ابتدای خط از راست به چپ خواهد بود.
 2. در صورتی که خصوصیت text-direction را برابر با مقدار ltr ( چپ به راست ) قرار داده باشید، ابتدای خط از چپ به راست خواهد بود.

[html] p {text-align-last: start;} [/html]

مقدار end درون خاصیت text-align-last در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-align-last را برای یک عنصر html برابر با end قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم آخرین خط متن یک تگ html از انتهای خط آغاز گردد.

[html] p {text-align-last: end;} [/html]

نکات مهم 

 1. در صورتی که خصوصیت text-direction را برابر با مقدار rtl ( راست به چپ ) قرار داده باشید، انتهای خط از چپ به راست خواهد بود.
 2. در صورتی که خصوصیت text-direction را برابر با مقدار ltr ( چپ به راست ) قرار داده باشید، انتهای خط از راست به چپ خواهد بود.

مقدار initial درون خاصیت text-align-last در زبان css

اگر خاصیت text-align-last را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت text-align-last در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-align-last را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت text-align-last در css موقعیت خط آخر متن تگ html

بررسی خاصیت text-align-last از نظر نسخه زبان طراحی css

ویژگی کاربردی text-align-last در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت text-align-last در زبان طراحی سی اس اس