صفت text-decoration در css خط متن نوشته در تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت text-decoration در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی text-decoration در اولین نسخه سی اس اس معرفی شد و در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 تغییراتی در مقادیر آن اعمال شده است.

صفت text-decoration در css خط متن نوشته در تگ html

معرفی و کاربرد ویژگی text-decoration در زبان طراحی سی اس اس

به کمک خاصیت text-decoration می توانیم رنگ ، موقعیت و سبک خط را بر ( رو ، بالا و یا پایین متن نوشته ) در تگ html مربوطه تعیین نماییم.

نکته مهم

ویژگی text-decoration یک ویژگی مختصرنویسی شده برای ۳ ویژگی دیگر سی اس اس برای آرایش خط متن نوشته می باشد، که عبارتند از :

  1. خصوصیت text-decoration-color
  2. خصوصیت text-decoration-line
  3. خصوصیت text-decoration-style

مقادیر صفت کاربردی text-decoration در زبان طراحی css

صفت text-decoration که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۵ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار text-decoration-color
  2. مقدار text-decoration-line
  3. مقدار text-decoration-style
  4. مقدار initial
  5. مقدار inherit

مقدار text-decoration-color درون خاصیت text-decoration در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-decoration را برای یک عنصر html برابر با مقدار text-decoration-color قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم رنگ خط را بر ( رو ، بالا و یا پایین متن نوشته ) در تگ html مربوطه تعیین نماییم.

[html] div{ text-decoration: blue; }[/html]

مقدار text-decoration-line درون خاصیت text-decoration در زبان css

اگر خاصیت text-decoration را برای یک عنصر html برابر با مقدار text-decoration-line قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم موقعیت خط را بر ( رو ، بالا و یا پایین متن نوشته ) در تگ html مربوطه تعیین نماییم.

[html] div{ text-decoration: underline; }[/html]

مقدار text-decoration-style درون خاصیت text-decoration در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-decoration را برای یک عنصر html برابر با مقدار text-decoration-style قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم سبک یا استایل خط را بر ( رو ، بالا و یا پایین متن نوشته ) در تگ html مربوطه تعیین نماییم.

[html] div{ text-decoration: wavy; }[/html]

صفت text-decoration در css خط متن نوشته در تگ html

مقدار initial درون خاصیت text-decoration در زبان css

اگر خاصیت text-decoration را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت text-decoration در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-decoration را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت text-decoration در css خط متن نوشته در تگ html

بررسی خاصیت text-decoration از نظر نسخه زبان طراحی css

ویژگی کاربردی text-decoration در اولین نسخه سی اس اس معرفی شد و در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 تغییراتی در مقادیر آن اعمال شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت text-decoration در زبان طراحی سی اس اس