صفت text-decoration-color در css رنگ خط نوشته تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت text-decoration-color در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی text-decoration-color در زبان سی اس اس و در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

صفت text-decoration-color در css رنگ خط نوشته تگ html

معرفی و کاربرد ویژگی text-decoration-color در زبان طراحی سی اس اس

به کمک خاصیت text-decoration-color می توانیم رنگ خطی که بوسیله این خصوصیت بر روی یک نوشته ، بالای نوشته و یا پایین نوشته یک تگ html قرار گرفته را تعیین نماییم.

نکته مهم

ویژگی text-decoration یک ویژگی مختصرنویسی شده برای ۳ ویژگی دیگر سی اس اس برای آرایش خط متن نوشته می باشد، که عبارتند از :

  1. خصوصیت text-decoration-color
  2. خصوصیت text-decoration-line
  3. خصوصیت text-decoration-style

مقادیر صفت کاربردی text-decoration-color در زبان طراحی سی اس اس

صفت text-decoration-color که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۳ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار color
  2. مقدار initial
  3. مقدار inherit

مقدار color درون خاصیت text-decoration-color در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-decoration-color را برای یک عنصر html برابر با مقدار color قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم یک رنگ برای خطی که بوسیله این خصوصیت بر روی یک نوشته ، بالای نوشته و یا پایین نوشته یک تگ html قرار گرفته را تعیین نماییم.

رنگ مورد نظر می تواند از دسته رنگ های رایج ، رنگ های rgb ، رنگ های rgba ، رنگ های HSL ، رنگ های HSLA ، هگزادسیمال و… باشد.

[html] div{ text-decoration-color: #f00f00; }[/html]

صفت text-decoration-color در css رنگ خط نوشته تگ html

مقدار initial درون خاصیت text-decoration-color در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-decoration-color را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت text-decoration-color در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-decoration-color را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت text-decoration-color در css رنگ خط نوشته تگ html

صفت text-decoration-color در css رنگ خط نوشته تگ html

بررسی خاصیت text-decoration-color از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی text-decoration-color در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت text-decoration-color در زبان طراحی سی اس اس