صفت text-decoration-style در css سبک خط نوشته تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت text-decoration-style در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی text-decoration-style در زبان سی اس اس و در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

صفت text-decoration-style در css سبک خط نوشته تگ html

معرفی و کاربرد ویژگی text-decoration-style در زبان طراحی سی اس اس

به کمک خاصیت text-decoration-style می توانیم سبک یا استایل خط متن یک نوشته که توسط خصوصیت text-decoration در بالای متن نوشته ، پایین متن نوشته یا بر روی متن نوشته در یک تگ html ایجاد می شود، را تعیین نماییم.

نکته مهم

ویژگی text-decoration یک ویژگی مختصرنویسی شده برای ۳ ویژگی دیگر سی اس اس برای آرایش خط متن نوشته می باشد، که عبارتند از :

  1. خصوصیت text-decoration-color
  2. خصوصیت text-decoration-line
  3. خصوصیت text-decoration-style

مقادیر صفت کاربردی text-decoration-style در زبان طراحی css

صفت text-decoration-style که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۷ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار solid
  2. مقدار double
  3. مقدار dotted
  4. مقدار dashed
  5. مقدار wavy
  6. مقدار initial
  7. مقدار inherit

مقدار solid درون خاصیت text-decoration-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-decoration-style را برای یک عنصر html برابر با مقدار solid قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم استایل یک خط صاف را بر روی متن یک نوشته ، بالای متن نوشته و یا پایین متن نوشته در تگ html مربوطه قرار دهیم.

مقدار solid به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت text-decoration-style می باشد.

[html] div{ text-decoration-style: solid; }[/html]

مقدار double درون خاصیت text-decoration-style در زبان css

اگر خاصیت text-decoration-style را برای یک عنصر html برابر با مقدار double قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم استایل دو خط صاف بر روی متن یک نوشته ، بالای متن نوشته و یا پایین متن نوشته در تگ html مربوطه قرار دهیم.

[html] div{ text-decoration-style: double; }[/html]

مقدار dotted درون خاصیت text-decoration-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-decoration-style را برای یک عنصر html برابر با مقدار dotted قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم استایل خط نقطه ای را بر روی متن یک نوشته ، بالای متن نوشته و یا پایین متن نوشته در تگ html مربوطه اعمال نماییم.

[html] div{ text-decoration-style: dotted; }[/html]

مقدار dashed درون خاصیت text-decoration-style در زبان css

اگر خاصیت text-decoration-style را برای یک عنصر html برابر با مقدار dashed قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم استایل خط فاصله را در خطی که بر روی متن یک نوشته ، بالای متن نوشته و یا پایین متن نوشته در تگ html مربوطه قرار می گیرد، اعمال نماییم.

[html] div{ text-decoration-style: dashed; }[/html]

صفت text-decoration-style در css سبک خط نوشته تگ html

مقدار wavy درون خاصیت text-decoration-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-decoration-style را برای یک عنصر html برابر با مقدار wavy قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم استایل خط موج دار را بر روی متن یک نوشته ، بالای متن نوشته و یا پایین متن نوشته در تگ html مربوطه اعمال نماییم.

[html] div{ text-decoration-style: wavy; }[/html]

مقدار initial درون خاصیت text-decoration-style در زبان css

اگر خاصیت text-decoration-style را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت text-decoration-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-decoration-style را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت text-decoration-style در css سبک خط نوشته تگ html

بررسی خاصیت text-decoration-style از نظر نسخه زبان طراحی css

ویژگی کاربردی text-decoration-style در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت text-decoration-style در زبان طراحی سی اس اس