صفت transform-style در css حالت دوبعدی یا سه بعدی عنصر

در این مقاله از سایت آموزی در مجموعه آموزش های صفات سی اس اس به بررسی و تحلیل خاصیت transform-style در زبان CSS می پردازیم.

ویژگی کاربردی transform-style در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

صفت transform-style در css حالت دوبعدی یا سه بعدی عنصر

معرفی و کاربرد ویژگی transform-style در زبان طراحی سی اس اس

به کمک خاصیت transform-style در CSS3 می توانیم تعیین کنیم که فرزندان یک تگ html پدر در حالت سه بعدی یا دوبعدی قرار گیرند.

به عنوان مثال از طریق ویژگی transform-style می توان اگر تگ html پدر در وضعیت سه بعدی انیمیشن قرار دارد، تگ های html فرزند را هم در وضعیت سه بعدی انیمیشن قرار داد.

خصوصیت transform-style در سی اس اس باید حتما همراه با خاصیت transform استفاده شود.

نکته مهم

برخی ویژگی ها در css در حالت flat روی عنصر html اعمال می شوند، لذا در صورت استفاده از ویژگی های CSS زیر به جز حالت پیش فرض آنها ، نمی توانید از خصوصیت transform-style استفاده کنید:

 1. ویژگی overflow
 2. ویژگی filter
 3. ویژگی clip
 4. ویژگی clip-path
 5. ویژگی isolation ( تنها در صورت استفاده از مقدار isolate )
 6. ویژگی mask-image
 7. ویژگی mask-box-source
 8. ویژگی mix-blend-mode

مقادیر صفت کاربردی transform-style در زبان طراحی css

صفت transform-style که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

 1. مقدار flat
 2. مقدار preserve-3d
 3. مقدار initial
 4. مقدار inherit

مقدار flat درون خاصیت transform-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت transform-style را برای یک عنصر html برابر با مقدار flat قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم تگ های فرزند html برخلاف تگ html پدر در وضعیت دو بعدی ( تخت ) قرار گیرند. در این حالت دیگر تگ های فرزند html ، قادر به حرکت در وضعیت انیمیشن همراه با عنصر html پدری در راستای محور Z در فضای سه بعدی نیستند.

مقدار flat به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت transform-style محسوب می شود.

[html] h3 {transform-style: flat;} [/html]

صفت transform-style در css حالت دوبعدی یا سه بعدی عنصر

مقدار preserve-3d درون خاصیت transform-style در زبان css

اگر خاصیت transform-style را برای یک عنصر html برابر با مقدار preserve-3d قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم تگ های فرزند html هم مانند تگ html پدر در وضعیت سه بعدی انیمیشن قرار گیرند. در این حالت تگ های فرزند html به همراه عنصر html پدری خود در انیمیشن مربوطه در محور Z در فضای سه بعدی به حرکت در خواهند آمد.

[html] h3 {transform-style: preserve-3d;} [/html]

مقدار initial درون خاصیت transform-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت transform-style را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت transform-style در زبان css

اگر خاصیت transform-style را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت transform-style در css حالت دوبعدی یا سه بعدی عنصر

بررسی خاصیت transform-style از نظر نسخه زبان طراحی css

ویژگی کاربردی transform-style در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت transform-style در زبان طراحی سی اس اس