صفت transition-duration در css مدت زمان اجرای افکت ها

در این مقاله از سایت آموزی در مجموعه آموزش های صفات سی اس اس به بررسی و تحلیل خاصیت transition-duration در زبان CSS می پردازیم.

ویژگی کاربردی transition-duration در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

صفت transition-duration در css مدت زمان اجرای افکت ها

معرفی و کاربرد ویژگی transition-duration در زبان طراحی سی اس اس

به کمک خاصیت transition-duration در CSS3 می توانیم مدت زمانی برای اجرای افکت تغییر یا transition در یک تگ html تعیین نماییم.

خصوصیت transition-duration عمدتا براساس ثانیه و میلی ثانیه ، زمان اجرای افکت ترانزیشن را تعیین می کند.

مقدار پیش فرض در این خاصیت مقدار ۰ است. چرا که هیچ گونه زمانی برای افکت تغییر یا ترانزیشن جهت اجرا برای تگ html مربوطه وجود نخواهد داشت.

مقادیر صفت کاربردی transition-duration در زبان طراحی سی اس اس

صفت transition-duration که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۳ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار time
  2. مقدار initial
  3. مقدار inherit

مقدار time درون خاصیت transition-duration در زبان سی اس اس

اگر خاصیت transition-duration را برای یک عنصر html برابر با مقدار time قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم یک مدت زمان بر مبنای ثانیه یا میلی ثانیه جهت اجرای افکت تغییر یا ترانزیشن اعمال نماییم.

[html] div {transition-duration: 2s;} [/html]

مقدار initial درون خاصیت transition-duration در زبان سی اس اس

اگر خاصیت transition-duration را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت transition-duration در زبان سی اس اس

اگر خاصیت transition-duration را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت transition-duration در css مدت زمان اجرای افکت ها

صفت transition-duration در css مدت زمان اجرای افکت ها

بررسی خاصیت transition-duration از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی transition-duration در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت transition-duration در زبان طراحی سی اس اس