صفت user-select در css کنترل انتخاب متن توسط کاربر

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت user-select در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی user-select در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

صفت user-select در css کنترل انتخاب متن توسط کاربر

صفت user-select در css کنترل انتخاب متن توسط کاربر

معرفی و کاربرد ویژگی user-select در زبان طراحی سی اس اس

به کمک خاصیت user-select می توانیم انتخاب یا عدم انتخاب متون داخل تگ های html را توسط کاربر کنترل نماییم.

در حقیقت توسط این خصوصیت می توان از قابلیت انتخاب متن به وسیله کاربر جلوگیری نمود. و یا رفتار انتخاب متن در تگ html را به مجوز مرورگر اختصاص داد. و یا قابلیت انتخاب متن به وسیله کاربر را آزاد گذاشت.

مقادیر صفت کاربردی user-select در زبان طراحی سی اس اس

صفت user-select که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار auto
  2. مقدار none
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار auto درون خاصیت user-select در زبان سی اس اس

اگر خاصیت user-select را برای یک عنصر html برابر با مقدار auto قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم متن موجود در تگ html در صورت اجازه مرورگر ، به وسیله کاربر قابل انتخاب یا سلکت باشد.

مقدار auto به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت user-select محسوب می شود.

[html] div{ user-select: auto; }[/html]

مقدار none درون خاصیت user-select در زبان سی اس اس

اگر خاصیت user-select را برای یک عنصر html برابر با مقدار none قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم متن موجود در تگ html ، توسط کاربر قابل انتخاب یا سلکت نباشد. و از انتخاب متن توسط کاربر در متن آن تگ html جلوگیری کنیم.

[html] div{ user-select: none; }[/html]

مقدار initial درون خاصیت user-select در زبان css

اگر خاصیت user-select را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت user-select در زبان سی اس اس

اگر خاصیت user-select را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت user-select در css کنترل انتخاب متن توسط کاربر

صفت user-select در css کنترل انتخاب متن توسط کاربر

بررسی خاصیت user-select از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی user-select در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت user-select در زبان طراحی سی اس اس