صفت white-space در css مدیریت فضاهای خالی متن تگ html

در این مقاله از سایت آموزی در مجموعه آموزش های صفات سی اس اس به بررسی و تحلیل خاصیت white-space در زبان CSS می پردازیم.

ویژگی کاربردی white-space در اولین نسخه این زبان طراحی یعنی css1 معرفی شده است.

صفت white-space در css مدیریت فضاهای خالی متن تگ html

معرفی و کاربرد ویژگی white-space در زبان طراحی سی اس اس

به کمک خاصیت white-space در CSS1 می توانیم فضاهای خالی متن یا space ها یا tab های متن را درون یک تگ html مدیریت کنیم.

white space در حقیقت یک تک فاصله سفید است، که بر مبنای space یا tab ایجاد می شود. و یا این فاصله سفید با زدن دکمه enter در سرخط حاصل می شود.

از طریق خصوصیت white-space در سی اس اس شما می توانید این فضاهای خالی سفید را به کنترل خود در آورید.

مقادیر صفت کاربردی white-space در زبان طراحی css

صفت white-space که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۷ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار normal
  2. مقدار nowrap
  3. مقدار pre
  4. مقدار pre-line
  5. مقدار pre-wrap
  6. مقدار initial
  7. مقدار inherit

مقدار normal درون خاصیت white-space در زبان سی اس اس

اگر خاصیت white-space را برای یک عنصر html برابر با مقدار normal قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم تمام فضاهای خالی سفید اضافی ( بیشتر از تک فاصله ) درون متن تگ html که از space و tab و enter ایجاد شده است، نادیده گرفته شده و تنها تک فاصله های پیش فرض درون متن عنصر html مورد نظر لحاظ شود.

مقدار normal به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت white-space محسوب می شود.

[html] h3 {white-space: normal;} [/html]

مقدار nowrap درون خاصیت white-space در زبان css

اگر خاصیت white-space را برای یک عنصر html برابر با مقدار nowrap قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم تمام فضاهای خالی سفید اضافی ( بیشتر از تک فاصله ) درون متن تگ html که از space و tab و enter ایجاد شده است، نادیده گرفته شده و تنها تک فاصله های پیش فرض درون متن عنصر html مورد نظر لحاظ شود. اما متن به هیچ عنوان به خط بعدی شکسته نشود.

این وضعیت ممکن است منجر به سر ریز شدن متن در تگ html بشود.

[html] h3 {white-space: nowrap;} [/html]

مقدار pre درون خاصیت white-space در زبان سی اس اس

اگر خاصیت white-space را برای یک عنصر html برابر با مقدار pre قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم علاوه بر تک فاصله های سفید پیش فرض متن ، تمامی تک فاصله های سفید اضافی در متن هم در تگ html مربوطه لحاظ شود. البته در این حالت نیز ممکن است سر ریز شدن متن در تگ html و عدم شکست به خط بعدی رخ دهد.

[html] h3 {white-space: pre;} [/html]

صفت white-space در css مدیریت فضاهای خالی متن تگ html

مقدار pre-line درون خاصیت white-space در زبان css

اگر خاصیت white-space را برای یک عنصر html برابر با مقدار pre-line قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم فضاهای سفید خالی اضافی در متن تگ html که توسط space و tab ها ایجاد شده اند، از بین برود و در عوض فضاهای سفید خالی اضافی در متن تگ html که توسط enter در سرخط ها ایجاد شده اند، باقی بماند.

ضمن اینکه متن تگ html در صورت رسیدن متن تگ html به لبه نگهدارنده به خط بعدی شکسته شود.

[html] h3 {white-space: pre-line;} [/html]

مقدار pre-wrap درون خاصیت white-space در زبان سی اس اس

اگر خاصیت white-space را برای یک عنصر html برابر با مقدار pre-wrap قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم علاوه بر تک فاصله های سفید پیش فرض متن ، تمامی تک فاصله های سفید اضافی در متن هم در تگ html مربوطه لحاظ شود. البته در این حالت در صورت رسیدن متن تگ html به لبه نگهدارنده متن مربوطه به خط بعدی شکسته شود.

[html] h3 {white-space: pre-wrap;} [/html]

مقدار initial درون خاصیت white-space در زبان css

اگر خاصیت white-space را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت white-space در زبان سی اس اس

اگر خاصیت white-space را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت white-space در css مدیریت فضاهای خالی متن تگ html

بررسی خاصیت white-space از نظر نسخه زبان طراحی css

ویژگی کاربردی white-space در اولین نسخه این زبان طراحی یعنی css1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت white-space در زبان طراحی سی اس اس