عملگرها در برنامه نویسی بخش دوم | عملگر تفریق | عملگر ضرب | عملگر جمع

عملگرها در برنامه نویسی بخش دوم را جهت استفاده شما کاربران گرامی سایت آموزی تهیه کردیم.

عملگرها در برنامه نویسی بخش دوم

عملگرها در برنامه نویسی بخش دوم | عملگر تفریق | عملگر ضرب | عملگر جمع

عملگرها در برنامه نویسی بخش دوم | عملگر تفریق | عملگر ضرب | عملگر جمع | عملگرها در برنامه نویسی بخش دوم | عملگر تفریق

در بخش اول عملگرها در برنامه نویسی به تعریف عملگرها و معرفی انواع عملگرها پرداختیم.

در بخش دوم از این سری آموزشی به توضیح عملگرهای حسابی arithmetic operators )  می پردازیم.

عملگرهای حسابی arithmetic operators )

عملگرها در برنامه نویسی بخش دوم | عملگر تفریق | عملگر ضرب | عملگر جمع

عملگرها در برنامه نویسی بخش دوم | عملگر تفریق | عملگر ضرب | عملگر جمع | عملگرها در برنامه نویسی بخش دوم | عملگر تفریق

عملگر های حسابی به ۵ دسته مهم تقسیم می شوند که عبارتنداز:

عملگرهای حسابی در عبارات ریاضی استفاده می شوند و طریقه استفاده از آنها به همان روش جبری است.

عملوندهای مربوط به عملگرهای حسابی باید از نوع عددی باشند .

در ادامه به معرفی و توضیح انواع عملگرهای حسابی می پردازیم.

  1. عملگر جمع ( + )

  2. عملگر تفریق ( – )

  3. عملگر ضرب ( * )

  4. عملگر تقسیم ( / )

  5. عملگر باقیمانده تقسیم دو عدد ( % )

عملگر جمع ( + )

عملگر جمع دو عملوند را با یکدیگر جمع می کند. مثال زیر حاصل جمع دو عملوند ۲ و ۲ را نشان می دهد:

۲+۲ = ۴

عملگر تفریق ( – )

دو عملوند را از یکدیگر کم می کند. مثال زیر حاصل تفریق دو عملوند ۲ و ۲ را نشان می دهد:

۲-۲ = ۰

عملگر ضرب ( * )

عملگر ضرب دو عملوند را در یکدیگر ضرب می کند. مثال زیر حاصل ضرب دو عملوند ۲ و ۲ را نشان می دهد:

۲*۲ = ۴

عملگر تقسیم ( + )

عملگر تقسیم دو عملوند را بر یکدیگر تقسیم می کند. مثال زیر حاصل تقسیم دو عملوند ۲ و ۲ را نشان می دهد:

۲/۲ = ۱

عملگر باقیمانده تقسیم دو عدد ( % )

این عملگر ، باقیمانده تقسیم دو عملوند را نشان می دهد. مثال زیر باقیمانده تقسیم دو عملوند ۳ و ۲ را نشان می دهد:

۳%۲ = ۱

با رفتن به آدرس لینک زیر می توانید به بخش سوم این آموزش بروید:

عملگرها در برنامه نویسی بخش سوم

عملگرها در برنامه نویسی بخش دوم | عملگر تفریق | عملگر ضرب | عملگر جمع – اختصاصی سایت آموزی