عملگرها در برنامه نویسی بخش دوم و عملگر جمع و تفریق عملگر ضرب

عملگرها در برنامه نویسی بخش دوم را جهت استفاده شما کاربران گرامی سایت آموزی تهیه کردیم.

عملگرها در برنامه نویسی بخش دوم

عملگرها در برنامه نویسی بخش دوم عملگر جمع و تفریق - سایت آموزی

در بخش اول عملگر ها در برنامه نویسی به تعریف عملگرها و معرفی انواع عملگرها پرداختیم.

در بخش دوم از این سری آموزشی به توضیح عملگرهای حسابی arithmetic operators )  می پردازیم.

عملگرهای حسابی arithmetic operators )

عملگرها در برنامه نویسی بخش دوم عملگر جمع و تفریق - سایت آموزی

عملگر های حسابی به ۵ دسته مهم تقسیم می شوند و عبارتنداز:

عملگرهای حسابی در عبارات ریاضی استفاده می شوند و طریقه استفاده از آنها به همان روش جبری است.

عملوندهای مربوط به عملگرهای حسابی باید از نوع عددی باشند .

در ادامه به معرفی و توضیح انواع عملگرهای حسابی می پردازیم.

  1. عملگر جمع ( + )

  2. و عملگر تفریق ( – )

  3. و عملگر ضرب ( * )

  4. و عملگر تقسیم ( / )

  5. و عملگر باقیمانده تقسیم دو عدد ( % )

عملگر جمع ( + )

عملگر جمع دو عملوند را با یکدیگر جمع می کند. مثال زیر حاصل جمع دو عملوند ۲ و ۲ را نشان می دهد:

۲+۲ = ۴

عملگر تفریق ( – )

دو عملوند را از یکدیگر کم می کند. مثال زیر حاصل تفریق دو عملوند ۲ و ۲ را نشان می دهد:

۲-۲ = ۰

عملگر ضرب ( * )

عملگر ضرب دو عملوند را در یکدیگر ضرب می کند. مثال زیر حاصل ضرب دو عملوند ۲ و ۲ را نشان می دهد:

۲*۲ = ۴

عملگر تقسیم ( + )

عملگر تقسیم دو عملوند را بر یکدیگر تقسیم می کند. مثال زیر حاصل تقسیم دو عملوند ۲ و ۲ را نشان می دهد:

۲/۲ = ۱

عملگر باقیمانده تقسیم دو عدد ( % )

این عملگر ، باقیمانده تقسیم دو عملوند را نشان می دهد. مثال زیر باقیمانده تقسیم دو عملوند ۳ و ۲ را نشان می دهد:

۳%۲ = ۱

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 پروژه محور

با رفتن به آدرس لینک زیر می توانید به بخش سوم این آموزش بروید:

عملگرها در برنامه نویسی بخش سوم

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

عملگرها در برنامه نویسی بخش دوم و عملگر جمع و تفریق – اختصاصی سایت آموزی