عملگرها در برنامه نویسی بخش سوم عملگر منطقی و AND

عملگرها در برنامه نویسی بخش سوم را جهت استفاده شما همراهان گرامی سایت آموزی تدارک دیدیم.

در بخش دوم عملگرها در برنامه نویسی با عملگرهای حسابی آشنا شدید.

عملگرها در برنامه نویسی بخش سوم

عملگرها در برنامه نویسی بخش سوم | عملگر منطقی | عملگر AND | عملگر OR

در بخش سوم از این سری آموزشی به توضیح عملگرهای منطقی ( Logical Operators ) می پردازیم.

عملگرهای منطقی ( Logical Operators )

عملگر Not یک عملگر منطقی۱۳

عملگر Not یا نقیض ( ! ) یک ورودی دارد ، یعنی یک عملگر یکتاست. کار آن برعکس کردن موجودیت ورودی است یعنی اگر ورودی True باشد ، خروجی را False می کند و اگر False باشد آن را به True تبدیل می کند .

در مثال زیر حاصلضرب دو عملوند ۵ و ۲ اگرچه با مقدار ۱۰ درست ( true ) می باشد، اما عملگر Not این عملیات را نقیض می کند. و مقدار این عبارت را غلط ( false ) می کند.

! ( ۵*۲=۱۰ ) => false

عملگر AND یک عملگر منطقی

عملگر AND ( && ) دو ورودی دارد یعنی یک عملگر دو تایی است و درصورتی خروجی عملگر AND ، مقدار True می شود که هر دو ورودی ( عملوند ) True باشد.

در غیر این صورت حاصل عملیات با عملگر AND ، مقدار False است.

مثال زیر حاصل جمع هر دو پرانتز هر دو صحیح ( true ) است پس حاصل عملیات با عملگر AND ، مقدار true حاصل می شود.

(۵=۵) && (6=6) => true 

عملگرها در برنامه نویسی بخش سوم | عملگر منطقی | عملگر AND | عملگر OR

عملگر  NOT AND) NAND ) یک عملگر منطقی

این عملگر برعکس عملگر And عمل میکند یعنی اگر دو ورودی (عملوند) True برابر باشند ،خروجی False است در غیر این صورت خروجی True می باشد . ما همچنین می توانیم با بدست آوردن خروجی عملگر AND و Not کردن آن ، خروجی این عملگر را بدست آوریم .

در مثال زیر حاصل جمع هر دو پرانتز هر دو صحیح ( true ) است پس مقدار غلط ( false ) حاصل می شود.

(۵=۵) !& (6=6) => true 

عملگر OR ( || ) یک عملگر منطقی

عملگر OR مانند عملگرهای AND و NAND دو ورودی (عملوند) دارد و خروجی عملگر OR از جمع بولی آن دو ورودی بدست می آید.

یعنی زمانی حاصل عملیات با عملگر OR ، مقدار True می شود که حداقل یک عملوند یا هر دو True باشند.

در مثال زیر حاصل یکی از پرانتزها درست است، پس مقدار درست عملیات با عملگر OR ، مقدار true برگشت می دهد.

(۲=۵) || (۲=۲) => true

عملگر NOR یا NOT OR یک عملگر منطقی

عملگر NOR بر عکس عملگر OR کار می کند ، یعنی زمانی خروجی True است که هر دو ورودی(عملوند) برابر False باشند .

بنا به تعریفی دیگر ما می توانیم حاصل را با عملگر OR بدست آوریم و آن را NOT کنیم .

در مثال زیر حاصل یکی از پرانتزها درست است، پس مقدار غلط ( false ) برگشت می دهد.

(۲=۵) !|| (۲=۲) => false

عملگر XOR یک عملگر منطقی

عملگر XOR یا عملگر انحصاری از دسته عملگر های دو تایی است که خروجی آن زمانی True می شود که فقط یکی از دو ورودی (عملوند) True باشد. و الا خروجی False می شود .

در مثال زیر حاصل یکی از پرانتزها درست است، پس مقدار درست ( true ) برگشت می دهد.

(۲=۵) ^ (۲=۲) => true

عملگر XNOR یا NOT XOR یک عملگر منطقی

عملگر XNOR بر عکس عملگر XOR عمل می کند ، یعنی زمانی خروجی True است که هر دو ورودی (عملوند) مقداری برابر هم داشته باشند.

در مثال زیر حاصل یکی از پرانتزها غلط است، پس مقدار درست ( true ) برگشت می دهد.

(۲=۲) !^ (۲=۲) => true

با رفتن به آدرس لینک زیر می توانید به بخش چهارم این آموزش بروید:

عملگرها در برنامه نویسی بخش چهارم

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 پروژه محور

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

عملگرها در برنامه نویسی بخش سوم عملگر منطقی و AND – اختصاصی سایت آموزی