عملگرها در برنامه نویسی بخش چهارم | عملگر بیتی | عملگر NOT | عملگر XOR

عملگرها در برنامه نویسی بخش چهارم را جهت مطالعه شما همراهان گرامی سایت آموزی تدارک دیدیم.

در بخش سوم عملگرها در برنامه نویسی با عملگرهای منطقی ( Logical Operators ) آشنا شدید.

عملگرها در برنامه نویسی بخش چهارم

عملگرها در برنامه نویسی بخش چهارم | عملگر بیتی | عملگر NOT | عملگر XOR

عملگرها در برنامه نویسی بخش چهارم | عملگر بیتی | عملگر NOT | عملگر XOR | عملگرها در برنامه نویسی بخش چهارم | عملگر بیتی | عملگر NOT | عملگرها در برنامه نویسی بخش چهارم | عملگر بیتی | عملگر NOT

عملگرهای بیتی ( Bit Operators )

عملگر NOT

این عملگر، بر روی اعداد مبنای دو استفاده شده و کاری که انجام می دهد، صفرها را به یک و یک ها را به صفر تغییر می دهد. برای مثال، عدد ۶ در مبنای ۲ به صورت زیر است:

۰۱۱۰

حال عدد بالا را NOT می کنیم:

NOT(0110) = 1001

با NOT کردن عدد ۶ در مبنای دو، به عدد ۹ میرسیم.

عملگر AND

این عملگر بین دو عدد باینری انجام می شود و تک تک خانه های معادل را با هم AND می کند. در ابتدا توضیح دهیم که عملگر AND بر روی هر جایگاه چه تاثیری دارد، به متن زیر دقت کنید:

۰ AND 0 = 0
0 AND 1 = 0
1 AND 0 = 0
1 AND 1 = 1

با توجه به مثال بالا، متوجه می شویم که عملگر AND، تنها در صورتی خروجی ۱ می دهد که تمامی خانه ها ۱ باشند و در صورتیکه تنها یک خانه ۰ باشد، نتیجه ۰ خواهد بود، در مثال زیر دو عدد ۵ و ۹ را با هم AND می کنیم:

۵ = Binary(0101)
9 = Binary(1001)

0 1 0 1
AND 1 0 0 1
—————————
0 0 0 1 => Decimal(1)

عملگرها در برنامه نویسی بخش چهارم | عملگر بیتی | عملگر NOT | عملگر XOR

عملگرها در برنامه نویسی بخش چهارم | عملگر بیتی | عملگر NOT | عملگر XOR | عملگرها در برنامه نویسی بخش چهارم | عملگر بیتی | عملگر NOT | عملگرها در برنامه نویسی بخش چهارم | عملگر بیتی | عملگر NOT

یعنی زمانی که شما دو عدد ۵ و ۹ را با هم AND می کنید، حاصل خروجی بر اساس اعمال عملگر بر خانه های معادل، عدد ۱ خواهد بود.

عملگر OR

این عملگر بین دو عدد باینری انجام می شود و تک تک خانه های معادل را با هم OR می کند. در ابتدا توضیح دهیم که عملگر OR بر روی هر جایگاه چه تاثیری دارد، به متن زیر دقت کنید:

۰ OR 0 = 0
0 OR 1 = 1
1 OR 0 = 1
1 OR 1 = 1

بر خلاف عملگر AND، عملگر OR، در صورتی خروجی ۱ می دهد که یکی از خانه ها ۱ باشند و در صورتیکه همه خانه ها ۰ باشد، نتیجه ۰ خواهد بود، در مثال زیر دو عدد ۵ و ۹ را با هم OR می کنیم:

۵ = Binary(0101)
9 = Binary(1001)

0 1 0 1
OR 1 0 0 1
—————————
1 1 0 1 => Decimal(13)

همانطور که ملاحظه می کنید، زمانی که شما دو عدد ۵ و ۹ را با هم AND می کنید، حاصل خروجی بر اساس اعمال عملگر OR بر خانه های معادل، عدد ۱۳ خواهد بود.

عملگر XOR

عملگر XOR بین دو عدد باینری انجام می شود و تک تک خانه های معادل را در عملگر XOR با هم XOR، می کند. در ابتدا توضیح دهیم که عملگر XOR بر روی هر جایگاه چه تاثیری دارد، به متن زیر دقت کنید:

۰ XOR 0 = 0،
0 XOR 1 = 1،
1 XOR 0 = 1،
1 XOR 1 = 0،

در مثال بالا، نکته ای که وجود دارد و با عملگر XOR و XOR، کردن دو خانه، خروجی تنها در صورتی ۱ خواهد بود که یکی از خانه ها ۱ باشد و دیگری ۰، در صورتی که هر دو خانه ۱ یا هر دو خانه ۰ باشند، خروجی ۰ خواهد بود. در مثال زیر دو عدد ۵ و ۹ را با هم XOR می کنیم:

۵ = Binary(0101)
9 = Binary(1001)

0 1 0 1
XOR 1 0 0 1
—————————
1 1 0 0 => Decimal(12)

در مثال بالا، با عملگر XOR و XOR کردن اعداد ۵ و ۹ به صورت Binary، حاصل خروجی ۱۲ خواهد بود.

با رفتن به آدرس لینک زیر می توانید به بخش پنجم این آموزش بروید:

عملگرها در برنامه نویسی بخش پنجم

عملگرها در برنامه نویسی بخش چهارم | عملگر بیتی | عملگر NOT | عملگر XOR – سایت آموزی