ویژگی background-image در css تصویر در پس زمینه

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی جدید background-image در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی background-image در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است. البته مقادیر جدیدی از این ویژگی در CSS3 معرفی گردیده است.

ویژگی background-image در css تصویر در پس زمینه

معرفی و کاربرد ویژگی مهم background-image در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت background-image ، می توان یک یا چند تصویر روی هم را به عنوان پس زمینه تگ html قرار داد.

به طور پیشفرض یک تصویر پس زمینه در گوشه سمت چپ تگ html قرار می گیرد و به دو صورت عمودی و افقی تکرار می شود.

پس زمینه یک تگ html براساس کل اندازه آن تگ html تنظیم می شود. و تمام padding و border را در تگ html مربوطه به جز margin شامل می شود.

مقادیر صفت background-image در زبان طراحی css

صفت جدید background-image که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، 8 مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار URL’ ) url’ )
  2. مقدار none
  3. مقدار ()linear-gradient
  4. مقدار ()radial-gradient
  5. مقدار ()repeating-linear-gradient
  6. مقدار ()repeating-radial-gradient
  7. مقدار initial
  8. مقدار inherit

مقدار URL’ ) url’ ) درون خاصیت background-image در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background-image را برابر با مقدار URL’ ) url’ ) قرار دهیم، می توانیم آدرس یک یا چند تصویر را در پس زمینه تگ html مربوطه فراخوانی کنیم.

مثال براساس مقدار URL’ ) url’ ) تک تصویری برای خاصیت background-image

مثال براساس مقدار URL’ ) url’ ) چند تصویری برای خاصیت background-image

مقدار none درون خاصیت background-image در زبان css

اگر خاصیت background-image را برابر با مقدار none قرار دهیم، در حقیقت می توانیم پس زمینه یک تگ html را خالی از تصویر کنیم.

مثال براساس مقدار none برای خاصیت background-image

مقدار ()linear-gradient درون خاصیت background-image در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background-image را برابر با مقدار ()linear-gradient قرار دهیم، در حقیقت یک گرادیان خطی در پس زمینه تگ html ایجاد می کند.

برای این نوع پس زمینه گرادیانی باید حداقل دو رنگ یا بیشتر ( در بالا به پایین ) تعریف نمایید.

مثال براساس مقدار ()linear-gradient برای خاصیت background-image

ویژگی background-image در css تصویر در پس زمینه

مقدار ()radial-gradient درون خاصیت background-image در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background-image را برابر با مقدار ()radial-gradient قرار دهیم، در حقیقت یک گرادیان مدور در پس زمینه تگ html ایجاد می کند.

برای این نوع پس زمینه گرادیانی باید حداقل دو رنگ یا بیشتر ( در مرکز و لبه ها ) تعریف نمایید.

مثال براساس مقدار ()radial-gradient برای خاصیت background-image

مقدار ()repeating-linear-gradient درون خاصیت background-image در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background-image را برابر با مقدار ()repeating-linear-gradient قرار دهیم، می توانیم گرادیان خطی را در تگ html مربوطه تکرار کنیم.

ما در این می توانیم درصد رنگ گرادیان خطی را براساس نوع رنگ تقسیم کنیم.

مثال براساس مقدار ()repeating-linear-gradient برای خاصیت background-image

مقدار ()repeating-radial-gradient درون خاصیت background-image در زبان css

اگر خاصیت background-image را برابر با مقدار ()repeating-radial-gradient قرار دهیم، می توانیم گرادیان مدور را در تگ html مربوطه تکرار کنیم.

ما در این می توانیم درصد رنگ گرادیان مدور را براساس نوع رنگ تقسیم کنیم.

مثال براساس مقدار ()repeating-radial-gradient برای خاصیت background-image