ویژگی background-size در css اندازه پس زمینه تگ

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی جدید background-size در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم. ویژگی کاربردی background-size در زبان css در آخرین نسخه این زبان طراحی یعنی CSS3 معرفی شده است.

ویژگی background-size در css اندازه پس زمینه تگ - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی جدید background-size در زبان طراحی سی اس اس

از خاصیت background-size برای تعیین اندازه تصویر پس زمینه یک تگ html استفاده می شود. ویژگی background-size می تواند دو مقدار درصدی و یا طولی بگیرد. همچنین شما می توانید از کلمات کلیدی cover و contain و auto به عنوان مقادیر دیگر برای این ویژگی استفاده نمایید.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

مقادیر صفت جدید background-size در زبان طراحی css

صفت جدید background-size که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۷ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار auto
  2. مقدار length
  3. مقدار percentage
  4. مقدار cover
  5. مقدار contain
  6. مقدار initial
  7. مقدار inherit

مقدار auto درون خاصیت background-size در زبان سی اس اس

اگر برای عرض و ارتفاع یک تگ html ، مقدار auto در نظر گرفته شود، تصویر پس زمینه با ابعاد ذاتی خود ترسیم شود. این مقدار حالت پیش فرض این ویژگی به حساب می آید.

div{background-size:auto;}

مقدار length درون خاصیت background-size در زبان css

اگر خاصیت background-size را برابر با مقدار length قرار دهیم، می توانیم عرض و ارتفاع تصویر پس زمینه را تنظیم کنیم.

مقدار اول مقدار عرض را تعیین می کند، مقدار دوم ارتفاع را تنظیم می کند.

همچنین اگر فقط یک مقدار داده شود، مقدار دوم به صورت پیش فرض برابر مقدار auto تنظیم می شود.

مثال تک مقداری و دو مقداری براساس مقدار length برای خاصیت background-size

div{background-size:200px 100px;}

div{background-size:200px;}

مقدار percentage درون خاصیت background-size در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background-size را برابر با مقدار percentage قرار دهیم، می توانیم عرض و ارتفاع تصویر پس زمینه را براساس درصد در تگ html مربوطه تنظیم کنیم.

مقدار اول مقدار عرض را تعیین می کند، مقدار دوم ارتفاع را تنظیم می کند. البته اگر فقط یک مقدار داده شود، مقدار دوم به صورت پیش فرض برابر مقدار auto تنظیم می شود.

مثال تک مقداری و دو مقداری براساس مقدار percentage برای خاصیت background-size

div{background-size:80% 50%;}

div{background-size:80%;}

مقدار cover درون خاصیت background-size در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background-size را برابر با مقدار cover قرار دهیم، تغییر اندازه تصویر پس زمینه را برای پوشش کل محدوده تگ html قرار دهیم. حتی اگر منجر به کشیدن تصویر موجود در پس زمینه تگ html شود.

مثال براساس مقدار cover برای خاصیت background-size

div{background-size:cover;}

مقدار contain درون خاصیت background-size در زبان css

اگر خاصیت background-size را برابر با مقدار cover قرار دهیم، تغییر اندازه تصویر پس زمینه را برای پوشش کل محدوده تگ html قرار دهیم. حتی اگر منجر به کشیدن تصویر موجود در پس زمینه تگ html شود.

مثال براساس مقدار contain برای خاصیت background-size

div{background-size:contain;}

مقدار initial درون خاصیت background-size در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background-size را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت background-size در زبان css

اگر خاصیت background-size را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه ، خصوصیت مذکور را از والد پدری خود به ارث می برد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

ویژگی background-size در css اندازه پس زمینه تگ - سایت آموزی

بررسی خاصیت background-size از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی background-size در زبان css در آخرین نسخه این زبان طراحی یعنی CSS3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت background-size

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت background-size در زبان طراحی سی اس اس

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی background-size در css اندازه پس زمینه تگ – اختصاصی سایت آموزی