ویژگی border در CSS بخش دوم groove | inset | outset

ویژگی border در CSS بخش دوم را جهت استفاده شما همراهان گرامی سایت آموزی تهیه کردیم.

ویژگی border در CSS بخش دوم

در بخش قبلی در مورد ویژگی border در css و برخی مقادیر اون توضیح دادیم.

ویژگی border در CSS بخش دوم groove | inset | outset - سایت آموزی

در این بخش قصد داریم چهار مقدار دیگر از ویژگی border را براتون شرح بدیم.

مقادیر inset ، outset ، groove و ridge را برای این جلسه آموزش می دهیم.

مقدار groove در سی اس اس :

این خصوصیت با دو رنگ تیره و روشن نوعی حالت کنده کاری را در کادری که دور المان مورد نظر می کشد، ایجاد می کند.

و border به این شکل نوعی حالت سه بعدی می سازد.

این خصوصیت به عنوان یک ویژگی جدید در css3 اضافه شده است.

این ویژگی را زمانی انتخاب کنید ، که ضخامت border بیش از ۱ پیکسل باشد.

ویژگی border در CSS بخش دوم | مقدار groove | مقدار inset | مقدار outset

مقدار ridge :

این ویژگی برعکس خاصیت groove است. و یک حاشیه برجسته یا سه بعدی بوجود می آورد.

و border به این شکل نوعی حالت سه بعدی می سازد.

این خصوصیت به عنوان ویژگی جدید در css3 اضافه شده است.

این ویژگی را زمانی انتخاب کنید ، که ضخامت border بیش از ۱ پیکسل باشد.

ویژگی border در CSS بخش دوم | مقدار groove | مقدار inset | مقدار outset

مقدار inset در سی اس اس :

زمانی که از خاصیت inset استفاده می کنیم عنصر شبیه به این دیده می شود که انگار فرورفتگی دارد.

و border به این شکل نوعی حالت سه بعدی می سازد.

این خصوصیت به عنوان ویژگی جدید در css3 اضافه شده است.

این ویژگی را زمانی انتخاب کنید ، که ضخامت border بیش از ۱ پیکسل باشد.

inset در border

مقدار outset :

این ویژگی مخالف خصوصیت inset است و برعکس آن عنصر حالت برآمدگی دارد.

و border به این شکل نوعی حالت سه بعدی می سازد.

این خصوصیت به عنوان ویژگی جدید در css3 اضافه شده است.

این ویژگی را زمانی انتخاب کنید ، که ضخامت border بیش از ۱ پیکسل باشد.

ویژگی border در CSS بخش دوم groove | inset | outset - سایت آموزی

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی border در CSS بخش دوم groove | inset | outset – اختصاصی سایت آموزی