ویژگی border-bottom در css حاشیه پایینی تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی کاربردی border-bottom در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی border-bottom در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی border-bottom در css حاشیه پایینی تگ html - سایت آموزی

معرفی ویژگی کاربردی border-bottom در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت border-bottom می توانید یک حاشیه یا border در قسمت پایینی تگ html مربوطه تعیین کنید.

مقادیر صفت کاربردی border-bottom در زبان طراحی css

صفت کاربردی border-bottom که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، 5 مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار border-bottom-width
  2. مقدار border-bottom-style
  3. مقدار border-bottom-color
  4. مقدار initial
  5. مقدار inherit

مقدار border-bottom-width درون خاصیت border-bottom در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-bottom را برابر با مقدار border-bottom-width قرار دهیم، در حقیقت مقدار عرض حاشیه پایینی یا مقدار عرض border پایینی را در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار border-bottom-width برای خاصیت border-bottom

مقدار border-bottom-style درون خاصیت border-bottom در زبان css

اگر خاصیت border-bottom را برابر با مقدار border-bottom-style قرار دهیم، در حقیقت سبک یا استایل حاشیه پایینی یا سبک یا استایل border پایینی را در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار border-bottom-style برای خاصیت border-bottom

مقدار border-bottom-color درون خاصیت border-bottom در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-bottom را برابر با مقدار border-bottom-color قرار دهیم، در حقیقت رنگ حاشیه پایینی یا رنگ border پایینی را در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار border-bottom-color برای خاصیت border-bottom

مقدار initial درون خاصیت border-bottom در زبان css

اگر خاصیت border-bottom را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت border-bottom در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-bottom را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه ، خصوصیت مذکور را از والد پدری خود به ارث می برد.

مثال براساس مقادیر ترکیبی برای خاصیت border-bottom

ویژگی border-bottom در css حاشیه پایینی تگ html - سایت آموزی

بررسی خاصیت border-bottom از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی border-bottom در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت border-bottom

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت border-bottom در زبان طراحی سی اس اس