ویژگی border-bottom در css حاشیه پایینی تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی کاربردی border-bottom در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی border-bottom در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی border-bottom در css حاشیه پایینی تگ html - سایت آموزی

معرفی ویژگی کاربردی border-bottom در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت border-bottom می توانید یک حاشیه یا border در قسمت پایینی تگ html مربوطه تعیین کنید.

مقادیر صفت کاربردی border-bottom در زبان طراحی css

صفت کاربردی border-bottom که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۵ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار border-bottom-width
  2. مقدار border-bottom-style
  3. مقدار border-bottom-color
  4. مقدار initial
  5. مقدار inherit

مقدار border-bottom-width درون خاصیت border-bottom در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-bottom را برابر با مقدار border-bottom-width قرار دهیم، در حقیقت مقدار عرض حاشیه پایینی یا مقدار عرض border پایینی را در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار border-bottom-width برای خاصیت border-bottom

[html]div{border-bottom-width:2px;}[/html]

مقدار border-bottom-style درون خاصیت border-bottom در زبان css

اگر خاصیت border-bottom را برابر با مقدار border-bottom-style قرار دهیم، در حقیقت سبک یا استایل حاشیه پایینی یا سبک یا استایل border پایینی را در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار border-bottom-style برای خاصیت border-bottom

[html]div{border-bottom-style:solid;}[/html]

مقدار border-bottom-color درون خاصیت border-bottom در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-bottom را برابر با مقدار border-bottom-color قرار دهیم، در حقیقت رنگ حاشیه پایینی یا رنگ border پایینی را در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار border-bottom-color برای خاصیت border-bottom

[html]div{border-bottom-color:orange;}[/html]

مقدار initial درون خاصیت border-bottom در زبان css

اگر خاصیت border-bottom را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت border-bottom در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-bottom را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه ، خصوصیت مذکور را از والد پدری خود به ارث می برد.

مثال براساس مقادیر ترکیبی برای خاصیت border-bottom

[html]div{border-bottom:2px solid red;}[/html]

ویژگی border-bottom در css حاشیه پایینی تگ html - سایت آموزی

بررسی خاصیت border-bottom از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی border-bottom در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت border-bottom

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت border-bottom در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی border-bottom در css حاشیه پایینی تگ html – اختصاصی سایت آموزی