ویژگی border-color در css رنگ پس زمینه حاشیه css

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی border-color در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی border-color در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی border-color در css رنگ پس زمینه حاشیه css

معرفی ویژگی کاربردی border-color در زبان طراحی css

توسط خاصیت border-color می توانید رنگ در حاشیه یا رنگ در border را در تگ html مربوطه تعیین نمایید.

خصوصیت border-color برای تگ html می تواند مقادیر رنگ را به 4 حالت نمایش دهد که عبارتند از:

1- خصوصیت border-color اگر 4 مقدار رنگ بگیرد:

در این حالت اولین رنگ متعلق به حاشیه بالا یا top ، دومین رنگ متعلق به حاشیه راست یا right ، سومین رنگ متعلق به حاشیه پایین یا bottom ، چهارمین رنگ متعلق به حاشیه چپ یا left می باشد.

مثال براساس 4 مقدار رنگ برای border تگ html

در مثال بالا رنگ اول که قرمز است متعلق به رنگ حاشیه بالایی تگ html می باشد.

رنگ دوم که سبز است متعلق به رنگ حاشیه راست تگ html می باشد.

رنگ سوم که زرد است متعلق به رنگ حاشیه پایین تگ html می باشد.

رنگ چهارم که ارغوانی است متعلق به رنگ حاشیه چپ تگ html می باشد.

2- خصوصیت border-color اگر 3 مقدار رنگ بگیرد:

در این حالت اولین مقدار رنگ متعلق به حاشیه بالا یا top ، دومین مقدار رنگ متعلق به حاشیه چپ و راست یا left و right و سومین مقدار رنگ متعلق به حاشیه پایین یا bottom می باشد.

مثال براساس 3 مقدار رنگ برای border تگ html

در مثال بالا اولین مقدار رنگ که قرمز است متعلق به رنگ حاشیه بالایی تگ html می باشد.

دومین مقدار رنگ که سبز است متعلق به رنگ حاشیه چپ و راست تگ html می باشد.

سومین مقدار رنگ که آبی است متعلق به رنگ حاشیه پایین تگ html می باشد.

3- خصوصیت border-color اگر 2 مقدار رنگ بگیرد:

در این حالت اولین مقدار رنگ متعلق به حاشیه بالا و پایین یا top و bottom ، دومین مقدار رنگ متعلق به حاشیه چپ و راست یا left و right می باشد.

مثال براساس 2 مقدار رنگ برای border تگ html

در مثال بالا اولین مقدار رنگ که قرمز است متعلق به رنگ حاشیه بالایی و پایینی تگ html می باشد.

دومین مقدار رنگ که سبز است متعلق به رنگ حاشیه چپ و راست تگ html می باشد.

ویژگی border-color در css رنگ پس زمینه حاشیه css

4- خصوصیت border-color اگر 1 مقدار رنگ بگیرد:

در این حالت تنها مقدار رنگ متعلق به حاشیه چهارگانه بالا و پایین و چپ و راست یا top و bottom و left و right می باشد.

مثال براساس 1 مقدار رنگ برای border تگ html

در مثال بالا مقدار رنگ که قرمز است متعلق به حاشیه چهارگانه بالایی و پایینی و چپ و راست تگ html می باشد.

مقادیر صفت کاربردی border-color در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی border-color که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، 4 مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار color
  2. مقدار transparent
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار color درون خاصیت border-color در زبان css

اگر خاصیت border-color را برابر با مقدار color قرار دهیم، در حقیقت یک رنگ حاشیه یا رنگ border را در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار color برای خاصیت border-color

مقدار transparent درون خاصیت border-color در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-color را برابر با مقدار transparent قرار دهیم، در حقیقت رنگ در حاشیه پایینی یا شفافیت رنگ border را در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار transparent برای خاصیت border-color

مقدار initial درون خاصیت border-color در زبان css

اگر خاصیت border-color را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت border-color در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-color را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه ، خصوصیت مذکور را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی border-color در css رنگ پس زمینه حاشیه css