ویژگی border-image در css تصویر در حاشیه تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی border-image در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی border-image در آخرین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

ویژگی border-image در css | خصوصیت border-image

معرفی ویژگی کاربردی border-image در زبان طراحی css

خاصیت border-image اجازه می دهد تا یک تصویر را برای حاشیه اطراف یک تگ html مشخص کنیم.

این خصوصیت معمولا جهت مختصر نویسی برخی ویژگی های دیگر سی اس اس که همه آنها در ساخت تصویر حاشیه یا border یک تگ html نقش دارند، به کار می رود.

مقادیر صفت کاربردی border-image در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی border-image که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، 7 مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار border-image-source
  2. مقدار border-image-slice
  3. مقدار border-image-width
  4. مقدار border-image-outset
  5. مقدار border-image-repeat
  6. مقدار initial
  7. مقدار inherit

مقدار border-image-source درون خاصیت border-image در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-image را برابر با مقدار border-image-source قرار دهیم، در حقیقت آدرس تصویری که در حاشیه یک تگ html ، جای می گیرد را تعیین نموده ایم.

مثال براساس مقدار border-image-source برای خاصیت border-image

مقدار border-image-slice درون خاصیت border-image در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-image را برابر با مقدار border-image-slice قرار دهیم، در آن صورت می توانیم تصاویر تکه تکه در حاشیه تگ html ایجاد کنیم.

مثال براساس مقدار border-image-slice برای خاصیت border-image

مقدار border-image-width درون خاصیت border-image در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-image را برابر با مقدار border-image-width قرار دهیم، می توانیم ضخامت تصویر حاشیه یک تگ html را تعیین کنیم.

مثال براساس مقدار border-image-width برای خاصیت border-image

مقدار border-image-outset درون خاصیت border-image در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-image را برابر با مقدار border-image-outset قرار دهیم، در آن صورت حاشیه تصویری می تواند در خارج از سطح تگ html گسترش یابد.

مقدار border-image-repeat درون خاصیت border-image در زبان css

اگر خاصیت border-image را برابر با مقدار border-image-repeat قرار دهیم، در آن صورت می توانیم چگونگی تغییر سایز و چینش تکه های حاشیه تصویری را تعیین کنیم.

مثال براساس مقدار border-image-repeat برای خاصیت border-image

مقدار initial درون خاصیت border-image در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-image را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت border-image در زبان css

اگر خاصیت border-image را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه ، خصوصیت مذکور را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی border-image در css | خصوصیت border-image

بررسی خاصیت border-image از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت کاربردی border-image در آخرین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خاصیت border-image