ویژگی border-radius در css | گوشه گرد در تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت border-radius در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی border-radius در آخرین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

ویژگی border-radius در css | گوشه گرد در تگ html

معرفی ویژگی کاربردی border-radius در زبان طراحی css

توسط خاصیت border-radius می توانیم گوشه های بالا ، پایین ، راست و چپ یک تگ html را گرد کنیم.

نکته مهم :

این ویژگی به شما این امکان را می دهد، برای تگ های html خود که در سند html خود تعریف کردید، گوشه گرد ایجاد کنید.

صفت border-radius در حقیقت صفتی جهت خلاصه نویسی چهار ویژگی دیگر برای گوشه گرد کردن جهات مختلف یک تگ html می باشد. این ویژگی ها عبارتند از:

 1. ویژگی border-top-right-radius ( گوشه گرد کردن سمت راست و بالای تگ html )
 2. ویژگی border-top-left-radius ( گوشه گرد کردن سمت چپ و بالای تگ html )
 3. ویژگی border-bottom-right-radius ( گوشه گرد کردن سمت راست و پایین تگ html )
 4. ویژگی border-bottom-left-radius ( گوشه گرد کردن سمت چپ و پایین تگ html )

مقادیر صفت کاربردی border-radius در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی border-radius که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۳ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

 1. مقدار length
 2. مقدار %
 3. مقدار initial

مقدار length درون خاصیت border-radius در زبان css

اگر خاصیت border-radius را برابر با مقدار length ( میزان گردی ) قرار دهیم، در آن صورت به میزان مقدار عددی اعمال شده، که عمدتا بر پایه واحد پیکسل یا em می باشد، گوشه های تگ html را ، در جهات مختلف آن گرد می کند.

مقدار length که همان میزان گردی تگ html در جهات مختلف را براساس واحدهای پیکسلی یا em تعیین می کند، می تواند به صورت تک مقداری ، دو مقداری ، سه مقداری و چهار مقداری به کار برود.

بررسی حالت های تک مقداری ، دو مقداری ، سه مقداری و چهار مقداری در مقدار length برای خاصیت border

 1. حالت تک مقداری : در این حالت مقدار اعمال شده به میزان مساوی تمام جهات تگ html را گوشه گرد می کند.
 2. حالت دو مقداری : در این حالت اولین مقدار میزان گردی را برای جهت سمت چپ و بالای تگ html و دومین مقدار میزان گردی را برای جهت سمت چپ و بالای تگ html اعمال می کند.
 3. حالت سه مقداری :در این حالت اولین مقدار میزان گردی را برای جهت سمت چپ و بالای تگ html و دومین مقدار میزان گردی را برای جهات سمت راست و بالای تگ html و سمت چپ و پایین تگ html و سومین مقدار میزان گردی را برای جهت سمت راست و پایین تگ html اعمال می کند.
 4. حالت چهار مقداری : در این حالت اولین مقدار میزان گردی را برای جهت سمت چپ و بالای تگ html ، دومین مقدار میزان گردی را برای جهت سمت راست و بالای تگ html ، سومین مقدار میزان گردی را برای جهت سمت راست و پایین تگ html و چهارمین مقدار میزان گردی را برای جهت سمت چپ و پایین تگ html اعمال می کند.

مثال تک مقداری مقدار length ( میزان گردی ) برای خاصیت border-radius

[html]div{border-radius:10px;}[/html]

مثال دو مقداری مقدار length ( میزان گردی ) برای خاصیت border-radius

[html]div{border-radius:10px 40px;}[/html]

مثال سه مقداری مقدار length ( میزان گردی ) برای خاصیت border-radius

[html]div{border-radius:10px 25px 40px;}[/html]

مثال چهار مقداری مقدار length ( میزان گردی ) برای خاصیت border-radius

[html]div{border-radius:10px 20px 30px 40px;}[/html]

به شکل زیر توجه کنید:

ویژگی border-radius در css | گوشه گرد در تگ html

مقدار % درون خاصیت border-radius در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-radius را برابر با مقدار % ( درصدی ) قرار دهیم، در آن صورت به میزان درصد اعمال شده، تمام جهات تگ html ، گوشه گرد می شود.

مقدار % نیز کاملا مشابه با مقدار length که توضیح داده شد می تواند به صورت تک مقداری ، دو مقداری ، سه مقداری و چهار مقداری در جهات مختلف گوشه گرد برای عناصر html تعیین نماید.

نکته مهم :

اگر مقداری درصدی یک تگ html را به صورت تک مقداری و ۵۰% قرار دهیم اندازه گردی چهار گوشه تگ html به حدی است ، که یک دایره ایجاد می شود.

البته شرط دایره ای شدن تگ html در این است که عرض و ارتفاع یکسان داشته باشد، وگرنه تگ html به سمت حالت بیضی شکل گرایش خواهد داشت.

مثال براساس مقدار % ( درصدی ) برای خاصیت border-radius

[html]div{border-bottom-right-radius:50%;}[/html]

به شکل زیر توجه کنید:

مقدار initial درون خاصیت border-radius در زبان css

اگر خاصیت border-radius را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

ویژگی border-radius در css | گوشه گرد در تگ html

بررسی خاصیت border-radius از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت کاربردی border-radius در آخرین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت border-radius

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت border-radius در زبان طراحی css

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی border-radius در css | گوشه گرد در تگ html – اختصاصی سایت آموزی