ویژگی border-spacing در css فاصله سلول های جدول

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت border-spacing در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی border-spacing در دومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS2 معرفی شده است.

ویژگی border-spacing در css فاصله سلول های جدول - سایت آموزی

معرفی صفت border-spacing در زبان طراحی css

توسط خاصیت border-spacing می توانیم یک فاصله مشخص بین سلول های یک جدول html که با تگ table تعریف شده است تعیین نماییم.

نکته مهم :

خاصیت border-spacing تنها زمانی کاربرد دارد که برای جدول html ، خصوصیت border-collapse را برابر با مقدار separate قرار دهیم.

مقادیر صفت کاربردی border-spacing در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی border-spacing که در زبان طراحی CSS2 معرفی شده است، ۳ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار length
  2. مقدار initial
  3. مقدار inherit

مقدار length ( مقدار طولی ) درون خاصیت border-spacing در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-spacing را برابر با مقدار length قرار دهیم، در حقیقت یک فاصله معین بین سلول های یک جدول html را که معمولا براساس واحد px یا em و یا cm تعیین می شود را درون این صفت مقدار دهی کنیم.

مقدار طولی تعیین شده به صورت تک مقداری و دو مقداری کاربرد دارد.

نکات مهم :

۱- مقادیر منفی در مقدار طولی تعیین شده برای فاصله بین سلول های یک جدول html جهت استفاده مجاز نیست.

۲- اگر صفت مذکور به صورت تک مقداری به کار رود ، هر دو فاصله عمودی و افقی براساس همان مقدار تعیین می گردد.

۳- در صورتی که صفت مورد نظر به شکل دو مقداری به کار رود، اولین مقدار فاصله اقفی و مقدار دوم فاصله عمودی را بین سلول های یک جدول html تنظیم می کند.

مثال براساس مقدار length ( مقدار طولی ) برای خاصیت border-spacing

[html]div{border-spacing: 20px 10px;}[/html]

مقدار initial درون خاصیت border-spacing در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-spacing را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت border-spacing در زبان css

اگر خاصیت border-spacing را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه ، خصوصیت مذکور را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی border-spacing در css فاصله سلول های جدول - سایت آموزی

بررسی خاصیت border-spacing از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت کاربردی border-spacing در دومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS2 معرفی شده است.

بررسی ساختاری صفت border-spacing در css

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت border-spacing در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی border-spacing در css فاصله سلول های جدول – اختصاصی سایت آموزی