ویژگی box-sizing در css | اندازه نواحی تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت box-sizing در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی box-sizing در آخرین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

ویژگی box-sizing در css | اندازه نواحی تگ html - سایت آموزی

معرفی صفت box-sizing در زبان طراحی css

توسط خاصیت box-sizing می توانیم روش اندازه دهی به یک تگ html را که بر اساس مدل قسمت بندی در حالت پیش فرض تعیین می شود، تغییر دهیم.

هر تگ html از لحاظ مدل قسمت بندی دارای ۴ ناحیه است.

که این نواحی ۴ گانه عبارتندار:

  1. ناحیه محتوا ( content-box )
  2. ناحیه فاصله داخلی ( padding-box )
  3. ناحیه حاشیه ( border-box )
  4. ناحیه فاصله خارجی ( margin-box )

ویژگی box-sizing در css | اندازه نواحی تگ html - سایت آموزی

مقادیر صفت کاربردی box-sizing در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی box-sizing که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۳ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار content-box
  2. مقدار border-box
  3. مقدار initial

مقدار content-box درون خاصیت box-sizing در زبان سی اس اس

اگر خاصیت box-sizing را برابر با مقدار content-box قرار دهیم، می توانیم عرض و ارتفاع تگ html مربوطه را در ناحیه محتوا قسمت بندی کنیم.

به عبارت دیگر اگر مقدار content-box را برای عنصر مورد نظر قرار دهیم ، عرض و ارتفاع تگ html شامل مقدار border و padding نخواهد بود.

مقدار content-box در خاصیت box-sizing حالت پیش فرض تگ های html است.

مثال براساس مقدار content-box برای خاصیت box-sizing

[html]div{ box-sizing: content-box; border:3px solid red; height:50px; width:60px; }[/html]

در مثال بالا به جهت اینکه تگ div مورد نظر براساس خاصیت box-sizing دارای مقدار border-box شده است، لذا ضخامت border مورد نظر که ۳px است، شامل عرض و ارتفاع نمی شود.

به عبارت دیگر فضای افقی تگ html مذکور دارای عرض ۶۰px به اضافه ۳px حاشیه یا border بوده و معادل ۶۳px خواهد شد.

و فضای عمودی تگ html مذکور دارای ارتفاع ۵۰px به اضافه ۳px حاشیه یا border ، که جمعا ۵۳px خواهد شد.

به عبارت دیگر border در شرایط content-box از مقدار عرض و ارتفاع تفکیک می شود، و درون همان مقدار قرار نمی گیرد.

مقدار border-box درون خاصیت box-sizing در زبان سی اس اس

اگر خاصیت box-sizing را برابر با مقدار border-box قرار دهیم، می توانیم عرض و ارتفاع تگ html مربوطه را در ناحیه border قسمت بندی کنیم.

به عبارت دیگر اگر مقدار border-box را برای عنصر مورد نظر قرار دهیم ، عرض و ارتفاع تگ html شامل مقدار border و padding هم خواهد بود.

مثال براساس مقدار border-box برای خاصیت box-sizing

[html]div{ box-sizing: border-box; border:3px solid red; height:50px; width:60px; }[/html]

در مثال بالا به جهت اینکه تگ div مورد نظر براساس خاصیت box-sizing دارای مقدار content-box شده است، لذا ضخامت border مورد نظر که ۳px است، شامل عرض و ارتفاع هم می شود.

به عبارت دیگر فضای افقی تگ html مذکور دارای عرض ۵۷px به اضافه ۳px حاشیه یا border بوده و معادل ۶۰px خواهد شد.

و فضای عمودی تگ html مذکور دارای ارتفاع ۴۷px به اضافه ۳px حاشیه یا border ، که جمعا ۵۰px شده است.

به عبارت دیگر border در شرایط border-box از مقدار عرض و ارتفاع تفکیک نمی شود، بلکه درون همان مقدار قرار می گیرد.

مقدار initial درون خاصیت box-sizing در زبان سی اس اس

اگر خاصیت box-sizing را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

ویژگی box-sizing در css | اندازه نواحی تگ html

ویژگی box-sizing در css | اندازه نواحی تگ html - سایت آموزی

بررسی خاصیت box-sizing از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت کاربردی box-sizing در آخرین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری صفت box-sizing در css

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت box-sizing در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی box-sizing در css | اندازه نواحی تگ html – اختصاصی سایت آموزی