ویژگی box-sizing در css | کنترل اندازه نواحی تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت box-sizing در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی box-sizing در آخرین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

ویژگی box-sizing در css | کنترل اندازه نواحی تگ html

معرفی صفت box-sizing در زبان طراحی css

توسط خاصیت box-sizing می توانیم روش اندازه دهی به یک تگ html را که بر اساس مدل قسمت بندی در حالت پیش فرض تعیین می شود، تغییر دهیم.

هر تگ html از لحاظ مدل قسمت بندی دارای 4 ناحیه است.

که این نواحی 4 گانه عبارتندار:

  1. ناحیه محتوا ( content-box )
  2. ناحیه فاصله داخلی ( padding-box )
  3. ناحیه حاشیه ( border-box )
  4. ناحیه فاصله خارجی ( margin-box )

ویژگی box-sizing در css | کنترل اندازه نواحی تگ html

مقادیر صفت کاربردی box-sizing در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی box-sizing که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، 3 مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار content-box
  2. مقدار border-box
  3. مقدار initial

مقدار content-box درون خاصیت box-sizing در زبان سی اس اس

اگر خاصیت box-sizing را برابر با مقدار content-box قرار دهیم، می توانیم عرض و ارتفاع تگ html مربوطه را در ناحیه محتوا قسمت بندی کنیم.

به عبارت دیگر اگر مقدار content-box را برای عنصر مورد نظر قرار دهیم ، عرض و ارتفاع تگ html شامل مقدار border و padding نخواهد بود.

مقدار content-box در خاصیت box-sizing حالت پیش فرض تگ های html است.

مثال براساس مقدار content-box برای خاصیت box-sizing

در مثال بالا به جهت اینکه تگ div مورد نظر براساس خاصیت box-sizing دارای مقدار border-box شده است، لذا ضخامت border مورد نظر که 3px است، شامل عرض و ارتفاع نمی شود.

به عبارت دیگر فضای افقی تگ html مذکور دارای عرض 60px به اضافه 3px حاشیه یا border بوده و معادل 63px خواهد شد.

و فضای عمودی تگ html مذکور دارای ارتفاع 50px به اضافه 3px حاشیه یا border ، که جمعا 53px خواهد شد.

به عبارت دیگر border در شرایط content-box از مقدار عرض و ارتفاع تفکیک می شود، و درون همان مقدار قرار نمی گیرد.

مقدار border-box درون خاصیت box-sizing در زبان سی اس اس

اگر خاصیت box-sizing را برابر با مقدار border-box قرار دهیم، می توانیم عرض و ارتفاع تگ html مربوطه را در ناحیه border قسمت بندی کنیم.

به عبارت دیگر اگر مقدار border-box را برای عنصر مورد نظر قرار دهیم ، عرض و ارتفاع تگ html شامل مقدار border و padding هم خواهد بود.

مثال براساس مقدار border-box برای خاصیت box-sizing

در مثال بالا به جهت اینکه تگ div مورد نظر براساس خاصیت box-sizing دارای مقدار content-box شده است، لذا ضخامت border مورد نظر که 3px است، شامل عرض و ارتفاع هم می شود.

به عبارت دیگر فضای افقی تگ html مذکور دارای عرض 57px به اضافه 3px حاشیه یا border بوده و معادل 60px خواهد شد.

و فضای عمودی تگ html مذکور دارای ارتفاع 47px به اضافه 3px حاشیه یا border ، که جمعا 50px شده است.

به عبارت دیگر border در شرایط border-box از مقدار عرض و ارتفاع تفکیک نمی شود، بلکه درون همان مقدار قرار می گیرد.

مقدار initial درون خاصیت box-sizing در زبان سی اس اس

اگر خاصیت box-sizing را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

ویژگی box-sizing در css | کنترل اندازه نواحی تگ html

بررسی خاصیت box-sizing از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت کاربردی box-sizing در آخرین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری صفت box-sizing در css

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت box-sizing در زبان طراحی سی اس اس