ویژگی empty-cells در css حاشیه سلول ها جدول html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت empty-cells در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی empty-cells در دومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS2 معرفی شده است.

ویژگی empty-cells در css حاشیه سلول ها جدول html

معرفی ویژگی کاربردی empty-cells در زبان طراحی css

توسط خاصیت empty-cells می توانیم تعیین کنیم که حاشیه یا border سلول های یک جدول html نمایش داده شود یا خیر.

نکته مهم

در صورتی که خصوصیت border-collapse برابر با مقدار collapse قرار داده باشید، دیگر خصوصیت empty-cells برای سلول های جدول html تاثیری نخواهد داشت.

مقادیر صفت کاربردی empty-cells در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی empty-cells که در زبان طراحی CSS2 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار show
  2. مقدار hide
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار show درون خاصیت empty-cells در زبان سی اس اس

اگر خاصیت empty-cells را برابر با مقدار show قرار دهیم، یعنی می خواهیم حاشیه یا border سلول های یک جدول html نمایش داده شود.

مقدار show به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت empty-cells می باشد.

مثال براساس مقدار show برای خاصیت empty-cells

[html] table {empty-cells: show;} [/html]

مقدار hide درون خاصیت empty-cells در زبان سی اس اس

اگر خاصیت empty-cells را برابر با مقدار hide قرار دهیم، یعنی می خواهیم حاشیه یا border سلول های یک جدول html نمایش داده نشود.

مثال براساس مقدار hide برای خاصیت empty-cells

[html] table {empty-cells: hide;} [/html]

مقدار initial درون خاصیت empty-cells در زبان سی اس اس

اگر خاصیت empty-cells را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت empty-cells در زبان سی اس اس

اگر خاصیت empty-cells را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی empty-cells در css حاشیه سلول ها جدول html - سایت آموزی

بررسی خاصیت empty-cells از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت empty-cells در دومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS2 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت empty-cells

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت empty-cells در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی empty-cells در css حاشیه سلول ها جدول html

ویژگی empty-cells در css حاشیه سلول ها جدول html – اختصاصی سایت آموزی